You are here: Home > Bez kategorii > STATUT

STATUT

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Przedszkole nr 292  jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Walecznych 4/6
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica

Praga – Południe

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 292

Ul. Walecznych 4/6

03-916Warszawa

Tel. 226160387

 

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)      Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)      wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre

i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, przedszkolu, na ulicy,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej

do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

w  tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) troska o zdrowie dzieci, ich rozwój oraz sprawność ruchową, aby chciały i  mogły uczestniczyć w zabawach, grach sportowych,

6) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

7) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

8) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,

9) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 3. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, programów własnych zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest

w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

8. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną:

1) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej po rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych:

2) pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu dla rodziców  dzieci i nauczycieli ma wspierać ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci;

3) pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) rodzicami dzieci;

b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c) innymi przedszkolami;

d) organizacjami pozarządowymi oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka;

4) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a) rodziców dziecka;

b) nauczyciela, specjalisty lub prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

c)poradni psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznej;

d) pomocy nauczyciela;

5) W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie :

a) zajęć specjalistycznych;

b) porad i konsultacji;

6) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;

7) Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;

8) Zespół tworzy dyrektor przedszkola i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu lub kilku zespołów;

9) Dyrektor przedszkola o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka.

9.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z

uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod  względem   fizycznym, jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4) współpracuje z rejonową poradnią pedagogiczno – psychologiczną

i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

10. Sprawowanie opieki przez nauczycielki nad dzieckiem w czasie zajęć

w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

1) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

2) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe,

i indywidualne zajęcia dydaktyczne zgodne z programem i planem zajęć,

3) nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, przestrzega obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,

4) zawsze przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne pomoce,

5) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

6) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dzieci,

7) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach                   ( temperatura, złe samopoczucie, niepokojące zachowanie, zadrapanie, skaleczenie, brak łaknienia),

8) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,

9) wycieczki i spacery zgodne s ą  z obowiązującym regulaminem wycieczek,

10) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola a w czasie jego nieobecności społeczny zastępca dyrektora  przedszkola, nauczyciel pracujący w oddziale ma pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw,

11) zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i potwierdzane własnoręcznym podpisem dyrektora, który dokonuje wpisów w tym zeszycie.

12) praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy,

13) w razie wypadku podjąć działania zgodnie z rozporządzeniem

MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach.

( Dz.U. z 2002, Nr 6, poz. 69 ze zmianami).

 

11. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

12. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę. Jeżeli dziecko jest odbierane z ogrodu zobowiązuje się rodziców do zabrania dziecka bezpośrednio po przyjściu rodzica lub upoważnionego opiekuna.

13 Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.

14. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców ( prawnych opiekunów).

15. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

16. Rodzice/ prawni opiekunowie przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

17. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej  odebrać dziecko będzie wskazywał, że osoba nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

18. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać powiadomiony dyrektor lub jego społeczny zastępca. W takiej sytuacji przedszkole powiadamia rodziców            / prawnych opiekunów/ o zaistniałej sytuacji.

19. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem 1 godzinę.

20. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami /i pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania.

21. Życzenie rodziców/ prawnych opiekunów/ dotyczące nie odbierania dziecka z przedszkola przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.

22. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nie upoważnione, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodziców/prawnych opiekunów/                  i policję.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organy przedszkola

 

§ 3

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

2. Rada Pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą          być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. Zadania dyrektora:

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz  oczekiwań rodziców   (prawnych opiekunów ),

4) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu,

5)  przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

6)  wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym  przedszkola ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

9) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

10) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

11) przyznawanie nagród nauczycielom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

12) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

15) opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i ramowego rozkładu dnia,

 

 

 

 

 

 

16) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i radą rodziców, a w szczególności:

1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami

przedszkola,

2) w przypadku wyrażania sprzecznych informacji organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pedagogicznej, oraz za wydawane

przez  przedszkole dokumenty zgodne z posiadaną dokumentacją.

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący  w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

10.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

11. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

12. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego

zmian,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu i zaopiniowaniu przez radę rodziców,

3) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,

4) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie

z organizacją placówki i planem zawodowym nauczycieli odbywających staż,

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,

7) opracowanie kryteriów oceny jakości podejmowanych działań,

8) zapoznanie i akceptacja zasad sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

9) współpraca ze specjalistami.

13. Rada pedagogiczna opiniuje:

1)  projekt planu finansowego przedszkola,

2)  organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

3) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych,

4) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych   wyróżnień.

14. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

15. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

16. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.

17. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

18. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

19. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

20. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk w celu podjęcia decyzji.

21. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

22. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,

o którym mowa w §3 ust. 10.

23.Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

24. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym z przedstawicieli rad oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

25. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony regulamin rady rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

26. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną

a) programu wychowawczego,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwoju dziecka i potrzeb danego środowiska,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,

27. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

29. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki,  uwzględniając kompetencje tych organów.

Organizacja przedszkola

§ 4

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 75 miejsc dla dzieci.

2. Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacji Przedszkola        zatwierdzony przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, których organizację dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci i ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej

 

 

 

6. Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek.

 

 

§ 5

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 6

 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie

programu wychowania przedszkolnego. Zaproponowany przez nauczyciela program

wychowania przedszkolnego,  dopuszcza do użytku w danej placówce dyrektor

przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Dopuszczone do użytku w

danym przedszkolu programy wychowania przedszkolnego, programy własne

nauczycieli , stanowią zestaw programów nauczania.,

1) Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego.

2)Wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia dyrektorowi.

3) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności uwzględniających naukę  języka obcego, zajęć umuzykalniających, zajęć reedukacyjnych, zajęć z tańca, teatru, jest dostosowany do potrzeb, możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a/ dzieci 3, 4 – letnie –  15 minut,

b/ dzieci 5     – letnie –  30 minut.

4. W przedszkolu na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) mogą być organizowane

zajęcia dodatkowe wyrażone na piśmie.

a/ Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna

uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz

zależą od wyboru rodziców.

b/ Zajęcia te współfinansowane są przez rodziców/ język francuski

finansowany jest z darowizn i prowadzony dla wszystkich  4,5 latków .

c/ Rada Rodziców upoważnia dyrektora do zawierania umów z firmami

prowadzącym w/w zajęcia

6.Wszelkie ustalenia organizacyjne dotyczące zajęć dodatkowych przygotowuje rada pedagogiczna. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza realizacją podstawy programowej.

7. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu zabrania na zajęcia do chwili przekazania wychowawczyni grupy.

8. Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu, dokumentowane

są w sposób określony w odrębnych przepisach.

9. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców(prawnych opiekunów ) wyrażone na piśmie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

1.Przedszkole nr 292 jest placówką 3 oddziałową.

 

 

§ 8

 

1.  Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

Arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora według zasad Biura

Edukacji.

 1. Arkusz organizacji przedszkola jest zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

3.  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników pedagogicznych przedszkola, pracowników administracji i  obsługi oraz liczbę stanowisk kierowniczych,

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez  organ prowadzący.

4) czas realizacji podstawy programowej.

 

§ 9

 

1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców:

1) Godziny posiłków:

8:30  –   9:00   Przygotowanie do śniadania i śniadanie,

12:00 –  12:30 Przygotowanie do obiadu i obiad.

14:30 –  15:00 Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek.

2)  Organizacja grupy:

a) czynności samoobsługowe,

b) indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, działania edukacyjne dla dzieci z deficytami, z dziećmi zdolnymi,

c) stymulowanie twórczej aktywności dzieci – pedagogika swobodnego rozwoju,

d) prowadzenie zabaw ruchowych.

3) Realizacja zadań edukacyjnych zaplanowanych i realizowanych  przez nauczycieli poszczególnych grup wiekowych. Ruch i rekreacja  na powietrzu.

4) Czas relaksu według potrzeb dzieci. Rozluźnienie i wyciszanie dzieci za pomocą: odpoczynku na leżakach, terapii baśnią lub czytanie, opowiadanie przez nauczyciela, elementów muzykoterapii lub słuchania utworów muzycznych i innych

5)  Zestaw zabaw ruchowych w sali lub w ogrodzie.

6) Zajęcia dodatkowe.

7) Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka.

8) Organizowanie sytuacji w celu rozbudzania zainteresowań dziecka.

 

 

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę

nad danym oddziałem, ustalą dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia

dostosowany do  założeń programowych, oczekiwań rodziców.

3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i

kształcenia starszych przedszkolaków zaleca się następujące proporcje

organizowania dziecięcego czasu w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedna piątą pobytu dziecka w przedszkolu trzeba przeznaczyć na

zabawę dowolną, przy niewielkim udziale nauczyciela,

2) co najmniej jedna piątą czasu przedszkolnego dzieci spędzają w ogrodzie, na

boisku, w parku itp., organizowane maja być tam zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze itd.,

3) najwyżej jedna piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu zajmują różnego

typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według obranego programu

wychowania przedszkolnego,

4) nauczyciel może dowolnie zagospodarować pozostały czas – dwie piąte

pobytu dziecka w przedszkolu, w tej części czasu mieszają się jednak

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne,

5) odnośnie trzyletnich przedszkolaków zaleca się, aby co najmniej jedną

czwartą czasu dzieci spędzały bawiąc się w ogrodzie, w parku, na łące, itp.

4. Dzieciom przebywających w przedszkolu dłużej lub krócej niż 5 godzin, należy proporcjonalnie określić czas przeznaczony na organizację dziecięcych aktywności.

 

 

§ 10

 

Przedszkole funkcjonuje cały rok.

Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00  do  17: 30 za wyjątkiem

dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu otwarcia

przedszkola tj. od 7:00 do 13:00.

1) Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, za świadczenia, których zakres obejmuje

a) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

b) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

c) organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;

d) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

e) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

f) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

3)Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.[1]

a) Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału lub zapisów w systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną  przez nich osobę.

b) Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ustala się według stanu
na pierwszy dzień marca danego roku i obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego.

4)  Naliczanie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne

nauczanie, wychowanie i opiekę ustalono w następujący sposób:

a) Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

b) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

c) Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka
w przedszkolu.

d) Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: telefonicznie, wpis do zeszytu

5) Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

a) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;

b) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia.

–    W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej Uchwałą nr XVII/326/2011Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy oraz Uchwała nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m..st. Warszawy.

c) W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty określonej w określonej Uchwałą nr XVII/326/2011Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy oraz Uchwała nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m..st. Warszawy. Obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na

d) W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców. Rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe.

e) Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają
do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. do statutu przedszkola.

f) Do wniosku należy dołączyć:

1g)  Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej:

a) zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę i dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie
z urzędu pracy o statusie bezrobotnego (jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia wnioskodawca może złożyć oświadczenie); w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

b) oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów uzyskanych poza stosunkiem pracy, o którym mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło;

c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

2g) Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do wniosku powinny:

a) okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym;
w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności

b) gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

c) dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł nie wymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie
o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody
z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,

d) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

–              Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego.

–              Ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody rozumiane jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

–              Wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 …. do statutu przedszkola.

–              Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

–              Zwolnienie lub obniżenie opłaty ze względu na kryterium dochodowe następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

–              Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny.

–              W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony

na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice (opiekunowie prawni.

dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora

przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

e) Wyliczoną opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

f) W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

g) Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.

h) Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za  żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych.

i) Personel wnosi opłatę za żywienie zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008

Prezydenta Miasta Stołecznego warszawy z dnia 11 września 2008 roku w

sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w

przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektora szkół i

przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki, uwzględniając zmiany wynikające z

zarządzenia nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4

sierpnia 2011 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek

zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia

dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki..

j).Odpłatność rodziców/ prawnych opiekunów za żywienie dziecka w przedszkolu

obejmuje 100 % kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków w tym:

śniadanie  30 %, podwieczorek 20%, obiad 50 %,

k) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom (prawnym

opiekunom) przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy

dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, z wyłączeniem pierwszego

dnia nieobecności. Aby otrzymać zwrot stawki żywieniowej za pierwszy

dzień nieobecności  należy ten fakt zgłosić osobiście lub telefonicznie

nauczycielce z grupy najpóźniej do godz. 9:00 w dniu nieobecności dziecka.

l)Dzieci na wniosek rodziców / prawnych opiekunów mogą uczęszczać na zajęcia

dodatkowe ( zajęcia umuzykalniające, język obcy, itp.).

37.Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców / prawnych opiekunów. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców/ prawnych opiekunów.

38. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 minut dla dzieci 3 – 4 letnich  i  30 minut dla dzieci 5 – letnich.

39.  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

40.  Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

41. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania zabiegów lekarskich ani podawania lekarstw.

42. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców(   prawnych opiekunów), którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola

 

 

 

 

 

 

43.W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym powiadomieniem rodziców( prawnych opiekunów).

 

 

 

Nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola

 

 

§ 11

 

1. Zakres obowiązków nauczycieli dotyczących bezpieczeństwa dzieci;

Nauczyciel obowiązany jest:

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i

opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie

zajęć organizowanych przez szkołę;

 

1)      uwypuklenie w tematyce zajęć dydaktyczno – wychowawczych następującej problematyki:

a)      Bezpieczny pobyt dziecka na terenie placówki;

b)      Bezpieczna droga do przedszkola;

c)      Bezpieczeństwo w domu;

d)      Bezpieczeństwo „ wszędzie”

 

2)      informowanie na bieżąco rodziców o zdarzeniach mających znamiona przemocy, złego zachowania, nieprzestrzegania zasad współżycia w grupie;

3)      reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, a w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie „brzydkich” wyrazów, wulgarnych gestów;

4)      ustalenie szczegółowych kryteriów przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola;

5)      zgłaszanie dyrektorowi wyjazdów na wycieczkę oraz wyjść na spacery oraz przestrzeganie zasad i dopełnianie formalności zgodnie z                          „ Regulaminem Wycieczek”

6)      Zabawy poza budynkiem przedszkola nakładają na nauczyciela obowiązek sprawdzenia terenu zajęć

 

2. zakres obowiązków administracji i obsługi z zakresu bezpieczeństwa:

 

1)      zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;

2)      reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, a w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie „brzydkich” wyrazów, wulgarnych gestów;

 

 

 

 

3)      czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w sali, na korytarzu, w łazience, w ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek;

4)      zwracanie bacznej uwagi na to, czy osoby odbierające dziecko mają do tego upoważnienie;

5)      systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych;

6)      Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora

 

7) Personel pracujący w przedszkolu oraz sprawujący nadzór jest odpowiedzialny w swoim

zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. W wypadkach nagłych

obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób związanych z pracą w

przedszkolu bez względu na zakres ich czynności służbowych.

3. zadania nauczycieli

 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie

z  obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej

jakość.

2)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności

i zainteresowań.

3)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych

obserwacji.

4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

(diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie

przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci

pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do

szkoły w wieku 6 lat).

5) stosowania twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania.

6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas

pobytu w przedszkolu i poza terenem podczas wycieczek, spacerów itp.

7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc

psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotna itp.

8) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie

kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia

zawodowego.

9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz

troska o estetykę pomieszczeń.

10)  eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

11)) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach

wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do

znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji

dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności

wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

15) udzielanie pomocy psychologiczno –  pedagogicznej.

W szczególności :

 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

b). możliwości psychofizycznych uczniów, w tym dzieci szczególnie

uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania

c) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów

szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego

z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci

d) niezwłoczne poinformowanie dyrektora o

potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną

/szczegóły znajdują się w procedurze Przedszkola /

 

16))  Nauczyciel zobowiązany jest do współpracy z innymi nauczycielami,

specjalistami oraz  rodzicami w ramach utworzonego zespołu do pomocy

psychologiczno- pedagogicznej

17))  Nauczyciel zobowiązany jest do ewidencjonowania godzin pobytu

dziecka w przedszkolu

 

 

 

 

 

 

 

4.Zadania psychologa

 

Do zadań psychologa należy:

 

 

1.Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez prowadzenie zajęć

specjalistycznych o charakterze terapeutycznym.

2. Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

3. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

4. Prowadzenie działań pedagogicznych  mających na celu rozpoznawanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

5. Zaplanowanie sposobów zaspokajania indywidualnych  potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych dzieci na podstawie obserwacji pedagogicznej zakończonej analiza i oceną

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

6. Uczestniczenie w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym w

szczególności:

1)ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia

2)określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy

psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, z uwzględnieniem zaleceń

zawartych w orzeczeniu lub opinii,

3)opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych,

4)opracowywanie Planów Działań Wspierających,

5)dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w

tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych po ich zakończeniu oraz

udzielonej pomocy w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji

przedszkola lub przed upływem okresu, na jaki została udzielona pomoc na wniosek

rodzica lub nauczyciela,

6)podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7)określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z dzieckiem,

8) prowadzenie Kart Indywidualnych Potrzeb dziecka.

 

 

a w szczególności:

 

 

1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci

2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym poszczególnych dzieci.

3. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

4. prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej

5. Zadania logopedy

Do zadań logopedy należy:

 

1.Udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych o

charakterze terapeutycznym.

2. Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

3. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

4. Prowadzenie działań pedagogicznych  mających na celu rozpoznawanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

5. Zaplanowanie sposobów zaspokajania indywidualnych  potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych dzieci.

6. Uczestniczenie w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym w

szczególności:

1)ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizycznych dziecka,

2)określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy

psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, z uwzględnieniem zaleceń

zawartych w orzeczeniu lub opinii

3)opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych,

4)opracowywanie Planów Działań Wspierających,

5)dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w

tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych po ich zakończeniu oraz

udzielonej pomocy w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji

przedszkola lub przed upływem okresu, na jaki została udzielona pomoc na wniosek

rodzica lub nauczyciela,

6)określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z dzieckiem,

7) prowadzenie Kart Indywidualnych Potrzeb dziecka.

 

 

a w szczególności:

 

1.przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka, w tym mowy

głośnej.

2. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników,

udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom  z trudnościami w uczeniu się,

we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem

3.Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od

rozpoznanych potrzeb.

4.podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka ( rodziną)

5. prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej

 

 

6. Zadania kierownika gospodarczego

Zakres czynności kierownika gospodarczego:

1) stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola,

2) przestrzeganie Regulaminu Pracy,

3) pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,

4) prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki w kasie,

5) przestrzeganie bezpieczeństwa podczas zbierania odpłatności,

6) ujmowanie w przebitkach raportów kasowych wpłat i wypłat

7) prawidłowa gospodarka drukami ścisłego zarachowania,

8) przygotowanie dokumentów do księgowania do 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca,

9 ) sporządzanie raportów zgodnie z zasadami rachunkowości,

10) przyjmowanie rachunków prawidłowo wypełnionych i dokładne ich opisanie,

11) prawidłowe prowadzenie magazynu żywieniowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja,

13) uzgadnianie sald z DBFO,

14) uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury majątku przedszkola,

15) prawidłowe zabezpieczanie majątku ruchomego, pieczęci

i dokumentacji przedszkola,

16) planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami

i kalorycznością, konsultacja z kucharką i sprawdzenie przez dyrektora, wywieszanie

ich dla rodziców,

17) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni ( przygotowaniem

i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystywaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem),

18) nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługi,

19) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do  spożycia artykułów       znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczanie przed kradzieżą i zniszczeniem,

20) nadzorowanie pracy personelu obsługi ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o czystość,

21) współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

22) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

23) zarządzanie blokiem żywieniowym zgodnie z Instrukcją Dobrej Praktyki  Higienicznej i   wymaganiami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,

24) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola ( drobne remonty, naprawy, konserwacje) po uzgodnieniu z dyrektorem,

25) zaopatrzenie przedszkola w żywność, drobny sprzęt, artykuły czystościowe, biurowe – po uzgodnieniu z dyrektorem, zgodnie z zamówieniami publicznymi,

26) zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami

( po uzgodnieniu z dyrektorem ).

27) współuczestniczenie w opracowywaniu finansowego planu rocznego przedszkola,

28) kontakt z Wydziałem Oświaty i współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty,

29) przestrzeganie Ustawy O Ochronie Danych Osobowych,

30) rejestracja zwolnień lekarskich, ustalanie zastępstw w czasie nieobecności pracowników obsługi,

31) nie opuszczanie miejsca pracy bez zgody dyrektora przedszkola,

32) prowadzenie archiwum przedszkola,

33) odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze, inne wartości oraz mienie przedszkola,

34) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenie operacji kasowych i bankowych,

35) przestrzegania dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i rzetelne wydatkowanie pieniędzy,

36) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce,

37) współuczestniczenie w procesie wychowawczo – opiekuńczym między innymi poprzez:

a) troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,

b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej,

c) usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

7. Zadania sekretarki

 

Zakres czynności sekretarki

1) Prowadzić kancelarię przedszkola, archiwum zgodnie z instrukcją

2) Prowadzić zgodnie z przepisami prawa teczki akt osobowych pracowników i je uzupełniać .

3) Prowadzić ewidencję czasu pracy, zwolnień, nieobecności (urlopy, szkolenia, itp.)

4) Sporządzać zaświadczenia dla pracowników i przedkładać do podpisu dyrektorowi.

5) Sporządzać wszelkie zaświadczenia i prowadzić rejestr ich wydawania

6) Przygotowywać listy dzieci na początku roku szkolnego i uzupełniać je w trakcie roku szkolnego

7)  Rejestrować pisma przychodzące i wychodzące

8) Pisma przychodzące przekazywać dyrektorowi, a następnie zainteresowanym osobom

9) Wysyłać pisma wychodzące z przedszkola

10) Przekazywać pisma  do DBFO, WOW i Urzędu Dzielnicy zgodnie z poleceniem dyrektora

10) Sporządzać sprawozdania statystyczne GUS

11) W trybie natychmiastowym zawiadamiać dyrekcję o wszelkich nieprawidłowościach

12) Obsługiwać kserokopiarkę oraz faks.

13) Wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora zwiazane z działalnością przedszkola

8. Zadania pomocy nauczyciela

Zakres czynności pomocy nauczyciela

1)  Pełnienie czynności opiekuńczych obsługowych w stosunku do dzieci ( w szatni, w

łazience)

2) Pomaganie w przygotowaniu pomocy do zabaw i zajęć oraz w sprzątaniu Sali po

zakończeniu zajęć dydaktycznych

3) Współudział w prowadzonych przez nauczycielkę zajęciach dydaktyczno-

wychowawczych

4) Pomaganie w rozbieraniu i ubieraniu dzieci ( podczas wyjść na spacery, przed

leżakowaniem)

5) Pomaganie w rozdawaniu posiłków, w razie potrzeby pomaganie dzieciom podczas

Jedzenia

6) Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek

7) Utrzymywanie w czystości zabawek i pomocy dydaktycznych znajdujących się w sali

8) dbanie o estetyczny wygląd Sali – wspólnie z nauczycielką

9)  W miarę możliwości pomoc nauczycielkom pozostałych oddziałów na terenie placówki

a także podczas wycieczki

10) Pomoc nauczycielce w dekorowaniu sali, przygotowaniu wystaw prac plastyczno-

konstrukcyjnych

11) Przestrzeganie przepisów sanitarno- higienicznych, BHP i przeciwpożarowych

12) Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami

13) Codzienne podpisywanie listy obecności: wyjścia w czasie pracy uzgadniać

każdorazowo z dyrektorem lub kierownikiem gospodarczym oraz dokonywać wpisów

do „ Zeszytu wyjść”

14) Odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach

15) Pomoc nauczyciela jest odpowiedzialna w swoim zakresie za zdrowie i bezpieczeństwo

dzieci przebywających w pomieszczeniach przedszkola, na spacerach i wycieczkach.

 

 

 

 

 1. Zadania szatniarki

Zakres czynność szatniarki

1) Sprzątanie

– Codziennie: zamiatanie, odkurzanie szatni, ścieranie kurzu ( na mokro) ze sprzętów, parapetów,  zmywanie podłogi.

Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości  szatni i

pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 

-generalne porządki , mycie drzwi, lamperii, parapetów,

-mycie podłóg, listew, lamp .oświetleniowych,

-mycie sprzętów, mebli.

– mycie okien, pranie firan, w szatni i sali rytmicznej

2)  Opieka nad dziećmi:

-pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się w łazience

dozorowanie dzieci przebywających w łazience

-pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

– miły stosunek do dzieci i ich rodziców

3)  Przestrzeganie BHP:

-odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

-zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

4) Gospodarka materiałowa:

-zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy znajdujących się w szatni.

5) Sprawy ogólne:

-dbać o estetyczny wygląd,

-wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu.

11. Zadania woźnej

Zakres czynności woźnej

1) Codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów,

zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnianie kosza

2) Codzienne mycie umywalek, sedesów, wraz z glazurą z użyciem środków

Dezynfekujących

3) Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych

4) Wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania

5) Zmywanie, pastowanie parkietu i wykładziny w miarę potrzeby

6) W okresie ferii letnich i wiosennych oprócz czynności codziennych mycie okien

przynależnych, mycie lamperii, pranie firanek, dywanów, wykładzin

7) Zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania  znajdującego się w

powierzonych salach i pomieszczeniach czasie przeprowadzania remontu

8)Sprzątanie gabinetu dyrektora i kierownika gospodarczego według ustaleń

Organizacja posiłków:

9) Przynoszenie naczyń do Sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem( przykrywanie

ściereczką)

10) rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej na kuchni

11) Estetyczne podawanie posiłków

12) Przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków

13) Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia ( zmywanie kubeczków po użyciu)

14) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących

15) Zmywanie po posiłkach

16) Podczas rozdawania posiłków nosić czysty biały fartuch

Opieka nad dziećmi:

17) Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi,

wyjściem na spacer

18) Sprawowanie opieki w czasie spacerów i wycieczek

19) Pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety

20) Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć

21) Udział w dekorowaniu Sali

22) Sprzątanie po „ Małych przygodach”

23) Pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających

Przestrzeganie BHP

24) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do

utrzymywania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi

25) Pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek, innych artykułów niezbędnych do

funkcjonowania przedszkola

26) Zgłaszanie zwierzchnikowi wszystkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu

Gospodarka materiałowa:

27) Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów ,

pomocy, znajomość stanu posiadania

28) Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym

29) Zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu

30) Dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta

31) odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania,

odzież ochronną oraz sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach

przydzielonych do sprzątania

Sprawy ogólne

32) Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci- jest to zadanie nauczycielek

33) Dbałość o estetyczny wygląd

34) Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

35) Dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym

36) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób najbardziej

efektywny, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku w przedszkolu,

przepisów BHP i ppoż. oraz zasad współżycia społecznego

37) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora

38) Codzienne podpisywanie listy obecności, zapisywania w wyjść w czasie pracy w „

zeszycie wyjść”

39)Pracownik obsługi jest odpowiedzialny w swoim zakresie za zdrowie i bezpieczeństwo

dzieci przebywających w pomieszczeniach przedszkola oraz na spacerach i wycieczkach

 

12.Zadania Kucharza

Zakres czynności kucharza

1) Podlega bezpośrednio dyrektorowi i kierownikowi gospodarczemu,

2) Uczestniczy w planowaniu jadłospisów i przygotowuje według niego posiłki,

3) Pobiera produkty spożywcze z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą

i  odpowiednie  przechowywanie przed użyciem, kwitowanie ich odbioru w raportach

żywieniowych , racjonalne ich zużycie,

4) Dyscypliny pracy, BHP i p.poż.,

5) Dba o najwyższą  jakość i smak posiłków, wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

6) Uczestniczy w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni,

7) Odpowiedzialna jest za:

a) ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywania posiłków oraz

ich  kaloryczności,

b) racjonalne wykorzystanie produktów pobranych z magazynu,

c) właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami,

d) przygotowywanie próbek zgodnie z zaleceniami SANEPIDU

e) wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach kuchennych, sprzętu, naczyń

oraz odzieży ochronnej – biały fartuch, czepek,

8) Przestrzega zakazu wynoszenia posiłków z placówki,

9) Odpowiada materialnie za powierzony sprzęt, dba o mienie przedszkola,

10) Przestrzega Regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, nie wychodzi z

placówki bez zgody dyrektora lub kierownika gospodarczego,

11) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających

z organizacji placówki.

13 Zadania pomocy kucharza

. Zakres czynności pomocy kucharki:

1) Dokonuje obróbki wstępnej produktów do przygotowania posiłków – mycie,

obieranie, czyszczenie,

2) Rozdrabnianie produktów z uwzględnieniem wymogów technologii

i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,

3) Mycie – wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego,

4) Sprzątanie kuchni, pomieszczeń bloku żywieniowego, magazynu, obieralni,

zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów,

5) Odpowiada materialnie za powierzony sprzęt, dba o mienie przedszkola,

6) Przestrzega zakazu wynoszenia posiłków z przedszkola,

7) Przestrzega Regulaminu pracy, nie wychodzi z placówki bez zgody dyrektora lub

kierownika gospodarczego, przestrzega  przepisów BHP  i przeciwpożarowych,

8) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, kierownika gospodarczego

wynikających z organizacji placówki.

14. Zadania dozorcy dziennego.

Zakres zadań dozorcy dziennego

I Nadzór nad całym obiektem obejmuje :

1) codzienną kontrole ogrodu- przecieranie zabawek po deszczu

2)Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki

 

zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu lub dyrektorowi poważnych usterek

3) podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed

wadliwym funkcjonowaniem urządzeń

4) Alarmowanie odpowiednich służb ( pogotowia, policji) oraz dyrektora przedszkola  w

przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia, życia czy mienia

5) Zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu wszelkich nieprawidłowości mogących wpłynąć

na wadliwe funkcjonowanie placówki

II. Utrzymywanie czystości w przedszkolu i ogrodzie:

6) Zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ( zależnie od potrzeb),

całego terenu zabaw dla dzieci,

7) W porze letniej skrapianie roślin oraz terenu zabaw dla dzieci

8) Podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie

9) Grabienie liści jesienią

10) Utrzymywanie czystości tarasu

11) Zastępowanie prac za woźną podczas jej nieobecności

III  Prace organizacyjno- porządkowe

12) Dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania przedszkola

13) przestrzeganie przepisów BHP, p.poż oraz dyscypliny pracy

14) Zanoszenie dokumentacji do DBFO

15) Utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy

16) Odpowiedzialność materialna za powierzone : zaliczki, sprzęt, narzędzia, materiały,

oszczędne mini gospodarowanie

17) Wykonywanie innych poleceń dyrektora oraz kierownika gospodarczego, związanych z

organizacją pracy w przedszkolu ( np. wynoszenie śmieci, dostarczanie dokumentów do

WOW i DBFO

18) Dyżury w szatni przedszkolnej

19) Zakaz opuszczania terenu w godzinach swojej pracy

 

15. Zadania konserwatora

Zakres zadań konserwatora

 

1)  Dbanie o teren  na terenie ogrodu, oczyszczanie koszy na śmieci w ogrodzie,

oczyszczanie chodnika (w okresie zimy – odśnieżanie i posypywanie piachem; latem –

podlewanie roślin w ogrodzie), sprzątanie liści i koszenie trawy na wyznaczonym terenie.

2)  Utrzymanie  czystości w domkach ogrodowych  ze sprzętem.

3)  Dbanie o sprzęt mechaniczny, konserwacja i naprawy.

4)  Prace konserwacyjno – naprawcze na terenie przedszkola i ogrodu, bieżąca konserwacja

ogrodzenia i sprzętów ogrodowych; w miarę przycinanie krzewów, złożenie plandeki z

piaskownicy, codzienne  zamiatanie chodnika przy piaskownicy , wystawienie stolików i

krzeseł do ogrodu, montaż sprzętu terenowego, pomoc przy robieniu zakupów.

5)  Sukcesywne zgłaszanie uszkodzonych urządzeń, uzupełnianie sprzętu po konsultacji z

kierownikiem placówki.

6) Codzienne sprawdzanie ogrodu pod względem bezpieczeństwa przed wyjściem dzieci na

ogród – po sprawdzaniu dokonać wpisu do zeszytu bezpieczeństwa na ogrodzie

7)  Sprawdzanie sprzętów pod kątem BHP i każdorazowo zgłaszanie zagrożeń do kierownika

gospodarczego lub dyrektora.

8)  Współpracy ze stacją monitoringu – odwoływanie alarmu, gotowość alarmowa.

9)  Wykonywanie innych doraźnych poleceń kierownika d/s gospodarczych lub dyrektora

przedszkola.

16. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie

bezpieczeństwa, opieki i wychowania dzieci.

17. Personel pracujący w przedszkolu jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za

życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod opieką przedszkola.

18. Każdy pracownik przedszkola, jeżeli zauważy okoliczności nasuwające możliwości

nieszczęśliwego wypadku, obowiązany jest zgłosić je do dyrektora przedszkola.

19. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

20. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania instrukcji w sprawie

ochrony danych osobowych.

 

 

§ 12

 

Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§ 13

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy, w grupie dzieci 3 – letnich – może być trzech nauczycieli.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane

jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania

dziecka do przedszkola.

 

§ 14

 

Nie dotyczy ( Przedszkola specjalne i przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi).

 

§ 15

 

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy

wychowawcze, organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej

na wniosek rodziców lub nauczycieli

2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne rodzica z nauczycielem, dyrektorem,

psychologiem, logopedą,

3) dni otwarte dla dzieci i rodziców,

4) udział rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych,

5) zajęcia otwarte, prelekcje, warsztaty,

6) doskonalenie rodziców z udziałem nauczycieli i specjalistów,

7) kąciki informacyjne dla rodziców.

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich

kompetencji,

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez

upoważnioną przez rodziców osobę, zapełniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne

zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego

rozwoju.

5. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu

rozwoju  przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2) otrzymywania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa, logopedy i innych

specjalistów w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze

metod udzielania dziecku pomocy,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków

z obserwacji pracy przedszkola.

6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych,

a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno

pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4) współpracuje z rejonową poradnią pedagogiczno – psychologiczną

i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

1) diagnozowanie środowiska wychowanków,

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

i umożliwianie ich zaspokojenia,

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

4) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno –  pedagogicznej,

5) wspieranie dziecka uzdolnionego,

6) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających

z programu pracy wychowawczej, dydaktycznej

i opiekuńczej przedszkola oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,

nauczycieli i rodziców,

8) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne

dzieci,

9)wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych,

umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych.

8. Zadania, o których mowa w ust. 7 są realizowane we współpracy z:

1)  rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami  specjalistycznymi, innymi przedszkolami,

3) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży.

9. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne

i nieodpłatne.

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana

na wniosek:

1) rodziców,

2) nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia

specjalistyczne,

3)  psychologa,

4)  logopedy,

5) poradni psychologiczno – pedagogicznej i innej poradni specjalistycznej.

11. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu  w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) zajęć psychologicznych i edukacyjnych dla rodziców,

12. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w

celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z

dzieckiem i jego rodziną.

13.Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji

określają odrębne przepis

14. Pomoc jest udzielana na podstawie „Procedury dotyczącej postępowania w

sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Przedszkola Nr 292”

 

§ 16

 

1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 5 lat.

2. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

3. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka, które do końca roku

kalendarzowego 2011 skończy 5 lat rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego

2011/2012.

1)  Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły obwodu w którym

dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania

przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą

powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci, sporządzony we wrześniu

każdego roku szkolnego.

2) Dyrektor przedszkola wydaje każdemu dziecku spełniającemu obowiązek

rocznego przygotowania przedszkolnego, w miesiącu wrześniu każdego

roku szkolnego, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego

przygotowania przedszkolnego. Wzór zaświadczenia określają odrębne

przepisy./ zaświadczenie wydaje się na prośbę rodzica/

3) Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o

spełnianiu i  obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola

 

 

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do

przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Opieką przedszkola może zostać objęte dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, nie

dłużej

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy

8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku

kalendarzowego, w

którym dziecko kończy 8 lat.

6. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

 

7  Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku wg ustaleń Biura Edukacji m. st.

Warszawy z wykorzystaniem  elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania

zapisu.

8 . Postępowanie rekrutacyjne wspomagane systemem prowadzi się w terminach

określonych w harmonogramie zapisów dzieci ustalonym przez organ

prowadzący / Procedura rekrutacji dzieci do przedszkola znajduje się w

dokumentacji  przedszkola

9  Kryteria podstawowe przyjęcia dziecka do przedszkola

 

1))  W pierwszej kolejności zapewnia się miejsca dzieciom:

a)      dzieci 5- letnie

b)      matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci (udokumentowane)

c)      obojga pracujących rodziców,

d)      z rodzin zastępczych,

e)      matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji,

f)        rodzeństwo dzieci już uczęszczających.

 

2) Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu zobowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola w określonym przez Biuro Edukacji terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia.

 

 

10. Rejestr formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prowadzony w systemie rekrutacji.

11. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych generowane są w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji dzieci do przedszkola.

12. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji  Praw  Dziecka,

a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) szacunku dla wszystkiego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) poszanowania jego godności osobistej,

5) poszanowania własności,

6) opieki i ochrony,

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8) akceptacji jego osoby,

9) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

10) fantazji i własnych światów,

11) nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

12) doświadczanie konsekwencji własnego zachowania,

13) zdrowego żywienia,

14) nauki regulowania własnych potrzeb,

15) wypoczynku kiedy jest zmęczone.

13. Dziecko w przedszkolu zobowiązane jest do przestrzegania ogólno przedszkolnego i

oddziałowego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia

społecznego,

14. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez

rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez

rodziców.

15. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby

wskazanej przez rodziców.

16. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem

dokumentu tożsamości.

17.Rodzice / prawni opiekunowie przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo

dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

18.Niespełnienie obowiązku zajęć edukacyjnych w przedszkolu podlega egzekucji. Przez

niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie

jednego miesiąca na co najmniej 50%.

 

 

§ 17

 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne

przepisy.

3. Każda zmiana statutu skutkuje tekstem jednolitym.

 

Postanowienia końcowe

 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

przedszkolnej:    dzieci, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady

pedagogicznej.

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu poprzez wszystkich zainteresowanych

ustala się:

 

1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola

w dniu 07.11.2011 rok.

 

Przewodnicząca                                                                                                                              Rady  Pedagogicznej

 

Rada pedagogiczna:

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące Statutu Przedszkola nr 292

 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami /

2. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół/ Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami /

3. Rozporządzenie ministra Edukacji narodowej z dnia30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu ocenienia, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych/ Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562 ze zmianami /

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

/ Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz.155 ze zmianami /

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innego/ Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami /

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego / Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami /

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach/ Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 /

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach/ Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114 /

9. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r./ Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526 ze zmianami /

10.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie

„ Zasad techniki prawodawczej”/ Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908 /

11. Uchwała nr XVII/326/2011Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy oraz Uchwała nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

12. Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego warszawy z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektora szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki, uwzględniając zmiany wynikające z zarządzenia nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

 

 

Przedszkole działa na podstawie: wyżej wymienionych aktów prawnych, zaświadczenia i niniejszego statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Przedszkole nr 292  jest przedszkolem publicznym.
 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Walecznych 4/6
 3. Organem prowadzącym przedszkole jest Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica

Praga – Południe

 1. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.
 2. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu:

Przedszkole nr 292

Ul. Walecznych 4/6

03-916Warszawa

Tel. 226160387

 

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.
 2. Przedszkole realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego określoną przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.
 3. Celem wychowania przedszkolnego jest:

1)      Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)      wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre

i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, przedszkolu, na ulicy,

3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej

do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,

w  tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,

4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne

w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,

5) troska o zdrowie dzieci, ich rozwój oraz sprawność ruchową, aby chciały i  mogły uczestniczyć w zabawach, grach sportowych,

6) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,

7) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

8) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,

9) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.

 1. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
 2. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
 3. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, programów własnych zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.
 4. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalony jest

w miesięcznych planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.

8. Przedszkole udziela i organizuje dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno – pedagogiczną:

1) organizowanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej po rozpoznaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i zaspakajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych:

2) pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana w przedszkolu dla rodziców  dzieci i nauczycieli ma wspierać ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla dzieci;

3) pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

a) rodzicami dzieci;

b) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

c) innymi przedszkolami;

d) organizacjami pozarządowymi oraz z innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka;

4) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy:

a) rodziców dziecka;

b) nauczyciela, specjalisty lub prowadzącego zajęcia z dzieckiem;

c)poradni psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznej;

d) pomocy nauczyciela;

5) W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie :

a) zajęć specjalistycznych;

b) porad i konsultacji;

6) Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci

i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;

7) Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom jest zadaniem zespołu składającego się z nauczycieli, wychowawców grup oraz specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem;

8) Zespół tworzy dyrektor przedszkola i wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu lub kilku zespołów;

9) Dyrektor przedszkola o ustalonych dla dziecka formach, sposobach i okresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane, niezwłocznie informuje na piśmie rodziców dziecka.

9.Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do

wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z

uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych, a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod  względem   fizycznym, jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4) współpracuje z rejonową poradnią pedagogiczno – psychologiczną

i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

10. Sprawowanie opieki przez nauczycielki nad dzieckiem w czasie zajęć

w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem:

1) nauczycielka jest w pełni odpowiedzialna za bezpieczeństwo powierzonych jej dzieci,

2) przez cały dzień pobytu w przedszkolu dzieci w grupie są pod opieką nauczyciela, który organizuje im zabawy, prace zespołowe,

i indywidualne zajęcia dydaktyczne zgodne z programem i planem zajęć,

3) nauczycielka zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym, przestrzega obowiązujących przepisów bhp i ppoż.,

4) zawsze przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować teren, salę, sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne pomoce,

5) nauczycielka opuszcza oddział dzieci w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących wychowanków,

6) nauczycielka może opuścić dzieci w sytuacji nagłej tylko wtedy, gdy zapewni w tym czasie opiekę upoważnionej osoby nad powierzonymi jej dzieci,

7) obowiązkiem nauczycielki jest obserwować, sumiennie nadzorować, nie pozostawiać dzieci bez opieki, oraz udzielać natychmiastowej pomocy dziecku w sytuacji gdy ta pomoc jest niezbędna. Powiadomić dyrektora oraz rodziców o zaistniałym wypadku lub zaobserwowanych niepokojących symptomach                   ( temperatura, złe samopoczucie, niepokojące zachowanie, zadrapanie, skaleczenie, brak łaknienia),

8) obowiązkiem nauczyciela jest zapoznanie się z przepisami ruchu drogowego i przestrzeganie tych przepisów podczas spacerów i wycieczek z dziećmi,

9) wycieczki i spacery zgodne s ą  z obowiązującym regulaminem wycieczek,

10) zastępstwa za nieobecnego nauczyciela organizuje dyrektor przedszkola a w czasie jego nieobecności społeczny zastępca dyrektora  przedszkola, nauczyciel pracujący w oddziale ma pierwszeństwo w realizacji tych zastępstw,

11) zastępstwa odnotowywane są w zeszycie zastępstw i potwierdzane własnoręcznym podpisem dyrektora, który dokonuje wpisów w tym zeszycie.

12) praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza w trakcie realizacji zastępstw prowadzona jest w oparciu o obowiązujący w danej grupie miesięczny plan pracy,

13) w razie wypadku podjąć działania zgodnie z rozporządzeniem

MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

i niepublicznych szkołach i placówkach.

( Dz.U. z 2002, Nr 6, poz. 69 ze zmianami).

 

11. Podczas zajęć dodatkowych za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci odpowiada osoba prowadząca zajęcia.

12. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę pod opiekę wychowawcy grupy lub pod opiekę upoważnionego pracownika przedszkola, do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną przez nich osobę. Jeżeli dziecko jest odbierane z ogrodu zobowiązuje się rodziców do zabrania dziecka bezpośrednio po przyjściu rodzica lub upoważnionego opiekuna.

13 Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.

14. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców ( prawnych opiekunów).

15. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

16. Rodzice/ prawni opiekunowie przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

17. Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej  odebrać dziecko będzie wskazywał, że osoba nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa.

18. O wypadku każdej odmowy wydania dziecka winien niezwłocznie zostać powiadomiony dyrektor lub jego społeczny zastępca. W takiej sytuacji przedszkole powiadamia rodziców            / prawnych opiekunów/ o zaistniałej sytuacji.

19. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców (prawnych opiekunów), nauczyciel oczekuje z dzieckiem 1 godzinę.

20. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami/ prawnymi opiekunami /i pozostaje z dzieckiem do chwili jego odebrania.

21. Życzenie rodziców/ prawnych opiekunów/ dotyczące nie odbierania dziecka z przedszkola przez jednego z rodziców (prawnych opiekunów) musi być poświadczone przez orzeczenie sądu.

22. W kwestiach spornych dotyczących odebrania dziecka z przedszkola przez osoby nie upoważnione, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić rodziców/prawnych opiekunów/                  i policję.

 

 

 

 

 

 

 

 

Organy przedszkola

 

§ 3

1. Organami przedszkola są:

1) dyrektor przedszkola,

2) rada pedagogiczna,

3) rada rodziców.

2. Rada Pedagogiczna, rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą          być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

3. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

4. Zadania dyrektora:

1) kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

2) sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

3) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz  oczekiwań rodziców   (prawnych opiekunów ),

4) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu,

5)  przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

6)  wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

7) dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym  przedszkola ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie  zgodnie z obowiązującymi przepisami,

8) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,

9) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym oraz z instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

10) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

11) przyznawanie nagród nauczycielom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną,

12) podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną,

13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

14) stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

15) opracowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i ramowego rozkładu dnia,

 

 

 

 

 

 

16) prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

17) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

5. W wykonywaniu swoich zadań dyrektor przedszkola współdziała z radą pedagogiczną i radą rodziców, a w szczególności:

1) zapewnia bieżący przepływ informacji pomiędzy poszczególnymi organami

przedszkola,

2) w przypadku wyrażania sprzecznych informacji organizuje spotkania negocjacyjne zainteresowanych organów przedszkola.

 1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji pedagogicznej, oraz za wydawane

przez  przedszkole dokumenty zgodne z posiadaną dokumentacją.

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.
 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący  w przedszkolu.
 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola.

10.Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest

odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku

zebrania zgodnie z regulaminem rady pedagogicznej.

11. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego regulaminu.

12. Do kompetencji rady pedagogicznej należy w szczególności:

1) przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przedstawienie propozycji jego

zmian,

2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu i zaopiniowaniu przez radę rodziców,

3) uchwalanie regulaminu rady pedagogicznej,

4) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć w grupach,

5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zgodnie

z organizacją placówki i planem zawodowym nauczycieli odbywających staż,

6) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy,

7) opracowanie kryteriów oceny jakości podejmowanych działań,

8) zapoznanie i akceptacja zasad sprawowanego nadzoru pedagogicznego,

9) współpraca ze specjalistami.

13. Rada pedagogiczna opiniuje:

1)  projekt planu finansowego przedszkola,

2)  organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,

3) propozycje dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowych płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych

i opiekuńczych,

4) wniosek dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych   wyróżnień.

14. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego.

15. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego, albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

16. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego.

17. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów,

w obecności co najmniej połowy liczby jej członków.

18. Zebrania rady pedagogicznej są protokołowane.

19. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogicznej, które mogą naruszyć dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

20. Rada pedagogiczna powołuje spośród siebie zespół do rozstrzygania ewentualnych spraw spornych i uzgadniania stanowisk w celu podjęcia decyzji.

21. Dyrektor może wstrzymać wykonanie uchwały rady pedagogicznej, jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

22. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności,

o którym mowa w §3 ust. 10.

23.Rada rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

24. W skład rady rodziców wchodzą: po jednym z przedstawicieli rad oddziałów, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców danego oddziału.

25. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony regulamin rady rodziców, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.

26. Do kompetencji rady rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną

a) programu wychowawczego,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwoju dziecka i potrzeb danego środowiska,

2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora,

27. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

29. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki,  uwzględniając kompetencje tych organów.

Organizacja przedszkola

§ 4

1. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada 75 miejsc dla dzieci.

2. Liczbę personelu pracującego w placówce określa arkusz organizacji Przedszkola        zatwierdzony przez organ prowadzący i organ nadzoru pedagogicznego.

3. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego.

4. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

5. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki, których organizację dostosowuje się do wieku, zainteresowań, potrzeb dzieci i ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej

 

 

 

6. Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji reguluje regulamin wycieczek.

 

 

§ 5

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
 2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.

 

§ 6

 

1. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie

programu wychowania przedszkolnego. Zaproponowany przez nauczyciela program

wychowania przedszkolnego,  dopuszcza do użytku w danej placówce dyrektor

przedszkola, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej. Dopuszczone do użytku w

danym przedszkolu programy wychowania przedszkolnego, programy własne

nauczycieli , stanowią zestaw programów nauczania.,

1) Nauczyciel wybiera program wychowania przedszkolnego.

2)Wybrany program wychowania przedszkolnego nauczyciel przedstawia dyrektorowi.

3) Dyrektor, po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, dopuszcza do użytku zaproponowany przez nauczyciela program wychowania przedszkolnego.

2. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

 1. Czas zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności uwzględniających naukę  języka obcego, zajęć umuzykalniających, zajęć reedukacyjnych, zajęć z tańca, teatru, jest dostosowany do potrzeb, możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

a/ dzieci 3, 4 – letnie –  15 minut,

b/ dzieci 5     – letnie –  30 minut.

4. W przedszkolu na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) mogą być organizowane

zajęcia dodatkowe wyrażone na piśmie.

a/ Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna

uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz

zależą od wyboru rodziców.

b/ Zajęcia te współfinansowane są przez rodziców/ język francuski

finansowany jest z darowizn i prowadzony dla wszystkich  4,5 latków .

c/ Rada Rodziców upoważnia dyrektora do zawierania umów z firmami

prowadzącym w/w zajęcia

6.Wszelkie ustalenia organizacyjne dotyczące zajęć dodatkowych przygotowuje rada pedagogiczna. Zajęcia dodatkowe odbywają się poza realizacją podstawy programowej.

7. Osoby prowadzące zajęcia dodatkowe odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu zabrania na zajęcia do chwili przekazania wychowawczyni grupy.

8. Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu, dokumentowane

są w sposób określony w odrębnych przepisach.

9. Przedszkole organizuje naukę religii na życzenie rodziców(prawnych opiekunów ) wyrażone na piśmie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 7

 

1.Przedszkole nr 292 jest placówką 3 oddziałową.

 

 

§ 8

 

1.  Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa

Arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora według zasad Biura

Edukacji.

 1. Arkusz organizacji przedszkola jest zaopiniowany przez radę pedagogiczną, zatwierdzony przez organ prowadzący przedszkole.

3.  W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności:

1) czas pracy poszczególnych oddziałów,

2) liczbę pracowników pedagogicznych przedszkola, pracowników administracji i  obsługi oraz liczbę stanowisk kierowniczych,

3) ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez  organ prowadzący.

4) czas realizacji podstawy programowej.

 

§ 9

 

1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, higieny pracy i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców:

1) Godziny posiłków:

8:30  –   9:00   Przygotowanie do śniadania i śniadanie,

12:00 –  12:30 Przygotowanie do obiadu i obiad.

14:30 –  15:00 Przygotowanie do podwieczorku i podwieczorek.

2)  Organizacja grupy:

a) czynności samoobsługowe,

b) indywidualna realizacja zadań edukacyjnych, działania edukacyjne dla dzieci z deficytami, z dziećmi zdolnymi,

c) stymulowanie twórczej aktywności dzieci – pedagogika swobodnego rozwoju,

d) prowadzenie zabaw ruchowych.

3) Realizacja zadań edukacyjnych zaplanowanych i realizowanych  przez nauczycieli poszczególnych grup wiekowych. Ruch i rekreacja  na powietrzu.

4) Czas relaksu według potrzeb dzieci. Rozluźnienie i wyciszanie dzieci za pomocą: odpoczynku na leżakach, terapii baśnią lub czytanie, opowiadanie przez nauczyciela, elementów muzykoterapii lub słuchania utworów muzycznych i innych

5)  Zestaw zabaw ruchowych w sali lub w ogrodzie.

6) Zajęcia dodatkowe.

7) Wspomaganie i ukierunkowanie indywidualnego rozwoju dziecka.

8) Organizowanie sytuacji w celu rozbudzania zainteresowań dziecka.

 

 

2.  Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę

nad danym oddziałem, ustalą dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia

dostosowany do  założeń programowych, oczekiwań rodziców.

3. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i

kształcenia starszych przedszkolaków zaleca się następujące proporcje

organizowania dziecięcego czasu w przedszkolu, w rozliczeniu tygodniowym:

1) co najmniej jedna piątą pobytu dziecka w przedszkolu trzeba przeznaczyć na

zabawę dowolną, przy niewielkim udziale nauczyciela,

2) co najmniej jedna piątą czasu przedszkolnego dzieci spędzają w ogrodzie, na

boisku, w parku itp., organizowane maja być tam zajęcia sportowe, gry i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, porządkowe i ogrodnicze itd.,

3) najwyżej jedna piątą czasu pobytu dziecka w przedszkolu zajmują różnego

typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według obranego programu

wychowania przedszkolnego,

4) nauczyciel może dowolnie zagospodarować pozostały czas – dwie piąte

pobytu dziecka w przedszkolu, w tej części czasu mieszają się jednak

czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne,

5) odnośnie trzyletnich przedszkolaków zaleca się, aby co najmniej jedną

czwartą czasu dzieci spędzały bawiąc się w ogrodzie, w parku, na łące, itp.

4. Dzieciom przebywających w przedszkolu dłużej lub krócej niż 5 godzin, należy proporcjonalnie określić czas przeznaczony na organizację dziecięcych aktywności.

 

 

§ 10

 

Przedszkole funkcjonuje cały rok.

Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej.

3. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni
w tygodniu, od poniedziałku do piątku  w godzinach od 7:00  do  17: 30 za wyjątkiem

dni ustawowo wolnych od pracy.

4. Przedszkole zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę od momentu otwarcia

przedszkola tj. od 7:00 do 13:00.

1) Opłata za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę wynosi 0,1876 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314), zwanego dalej „minimalnym wynagrodzeniem”, za świadczenia, których zakres obejmuje

a) organizację gier i zabaw dydaktycznych wspomagających rozwój umysłowy dziecka;

b) organizację gier i zabaw badawczych rozwijających zainteresowania otaczającym światem;

c) organizację zajęć muzycznych lub plastycznych, lub teatralnych rozwijających uzdolnienia dzieci;

d) organizację gier i zabaw ruchowych wspomagających rozwój ruchowy dziecka;

e) organizację zabaw wspomagających rozwój emocjonalny i społeczny dziecka;

f) opiekę nad dzieckiem podczas zajęć specjalistycznych, odpoczynku lub spożywania posiłków.

3)Jeżeli z dziennego czasu pracy wynika, że przedszkole kończy zajęcia o niepełnej godzinie, opłata za świadczenia udzielane w tym czasie ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu.[1]

a) Ewidencja liczby godzin korzystania przez dziecko z odpłatnych świadczeń udzielanych przez przedszkole prowadzona jest przez przedszkole na podstawie zapisów w dzienniku zajęć przedszkolnych prowadzonym przez wychowawcę oddziału lub zapisów w systemie monitoringu ewidencjonującego godzinę odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodziców, opiekunów prawnych lub inną upoważnioną  przez nich osobę.

b) Wysokość opłaty za każdą rozpoczętą godzinę świadczeń ustala się według stanu
na pierwszy dzień marca danego roku i obowiązuje ona od dnia 1 marca danego roku do ostatniego dnia lutego roku następnego.

4)  Naliczanie opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne

nauczanie, wychowanie i opiekę ustalono w następujący sposób:

a) Wysokość opłaty za dany miesiąc ustala się jako iloczyn stawki godzinowej i liczby rozpoczętych godzin świadczeń udzielonych dziecku w danym miesiącu przez przedszkole w czasie przekraczającym czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę.

b) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłaty nie pobiera się. Rodzic (opiekun prawny) informuje przedszkole o nieobecności dziecka i przewidywanym czasie jej trwania.

c) Przed rozpoczęciem roku szkolnego dyrektor przedszkola pisemnie informuje rodziców (prawnych opiekunów) o sposobie przekazywania informacji o nieobecności dziecka
w przedszkolu.

d) Nieobecność dziecka w przedszkolu zgłaszana może być w następującej formie: telefonicznie, wpis do zeszytu

5) Zwalnia się z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na

bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę:

a) wychowanka rodzinnego domu dziecka działającego na terenie m.st. Warszawy oraz dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej zamieszkującej na terenie m.st. Warszawy;

b) jeżeli dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 75% minimalnego wynagrodzenia.

–    W przypadku, gdy dochód na jednego członka gospodarstwa domowego przekracza 75% lecz nie przekracza 100% minimalnego wynagrodzenia, opłata wynosi 50% kwoty określonej Uchwałą nr XVII/326/2011Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy oraz Uchwała nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m..st. Warszawy.

c) W przypadku, gdy do przedszkola uczęszcza rodzeństwo, opłata za każde dziecko wynosi 75% kwoty określonej w określonej Uchwałą nr XVII/326/2011Rady m.st. Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy oraz Uchwała nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m..st. Warszawy. Obniżenie opłaty za świadczenia wykraczające poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki dotyczy także dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola publicznego lub niepublicznego prowadzonego na

d) W przypadku zbiegu ww. uprawnień przysługuje tylko jedno uprawnienie wybrane przez rodziców. Rodzice mogą dokonać wyboru ulgi – obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola, czy obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe.

e) Wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty ze względu na kryterium dochodowe rodzice (opiekunowie prawni) dziecka uczęszczającego do przedszkola składają
do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1. do statutu przedszkola.

f) Do wniosku należy dołączyć:

1g)  Osoby nie prowadzące własnej działalności gospodarczej:

a) zaświadczenia o zarobkach brutto dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego wydane przez pracodawcę i dotyczące trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku lub zaświadczenie
z urzędu pracy o statusie bezrobotnego (jeżeli nie jest możliwe uzyskanie takiego zaświadczenia wnioskodawca może złożyć oświadczenie); w sytuacji utraty dochodów w wyniku w szczególności rozwiązania stosunku pracy, przebywania na urlopie wychowawczym lub urlopie bezpłatnym zaświadczenie o zarobkach brutto może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

b) oświadczenie dotyczące wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego o wysokości innych dochodów uzyskanych poza stosunkiem pracy, o którym mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane poza stosunkiem pracy należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło;

c) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

2g) Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą do wniosku powinny:

a) okazać deklarację podatkową PIT za ostatni rok podatkowy poprzedzający złożenie wniosku, stanowiącą podstawę obliczenia przeciętnych miesięcznych dochodów lub inny dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej wystawiony przez urząd skarbowy lub stanowiący podstawę rozliczeń z urzędem skarbowym;
w sytuacji utraty dochodów w wyniku likwidacji własnej działalności

b) gospodarczej dokument potwierdzający wysokość osiągniętych dochodów
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej może dotyczyć tylko ostatniego miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

c) dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów uzyskanych z innych źródeł nie wymienionych w dokumentach, o których mowa w pkt 1 w trzech ostatnich miesiącach poprzedzających złożenie wniosku lub oświadczenie
o braku takich dochodów; jako dochody uzyskane z innych źródeł należy traktować w szczególności otrzymane zasiłki, alimenty, darowizny, dochody
z najmu mieszkań i lokali oraz umów zleceń lub umów o dzieło,

d) oświadczenie o liczbie osób będących członkami gospodarstwa domowego.

–              Dokumenty dotyczące weryfikacji dochodów muszą złożyć wszyscy pełnoletni członkowie gospodarstwa domowego.

–              Ilekroć w statucie jest mowa o dochodach rodziców lub dochodach opiekunów prawnych oznacza to zawsze dochody rozumiane jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu.

–              Wniosek o obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego publicznego lub niepublicznego przedszkola rodzice (opiekunowie prawni) składają do dyrektora przedszkola. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 …. do statutu przedszkola.

–              Dyrektor przedszkola rozpatruje wniosek o obniżenie lub zwolnienie z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania.

–              Zwolnienie lub obniżenie opłaty ze względu na kryterium dochodowe następuje na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

–              Obniżenie opłaty dla rodzeństwa uczęszczającego do przedszkola lub dziecka, którego rodzeństwo uczęszcza do innego przedszkola następuje na rok szkolny.

–              W przypadku ustania okoliczności stanowiących podstawę obniżenia lub zwolnienia z opłaty za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony

na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, rodzice (opiekunowie prawni.

dziecka powinni niezwłocznie powiadomić o tym fakcie dyrektora

przedszkola, w celu naliczenia opłaty w pełnej wysokości.

e) Wyliczoną opłatę za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

f) W uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może, na wniosek rodzica (opiekuna prawnego) dziecka wydłużyć termin wnoszenia opłat, jednak nie dłużej niż do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy.

g) Opłatę wnosi się w formie gotówkowej, bądź przelewem na wskazany przez dyrektora przedszkola numer rachunku bankowego.

h) Przedszkole prowadzi odrębnie rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za przedszkole i rachunek bankowy przeznaczony na wpłaty za  żywienie. Dyrektor przedszkola informuje rodziców (opiekunów prawnych) o numerach tych rachunków bankowych.

i) Personel wnosi opłatę za żywienie zgodnie z Zarządzeniem nr 2048/2008

Prezydenta Miasta Stołecznego warszawy z dnia 11 września 2008 roku w

sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w

przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektora szkół i

przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki, uwzględniając zmiany wynikające z

zarządzenia nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4

sierpnia 2011 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek

zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia

dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki..

j).Odpłatność rodziców/ prawnych opiekunów za żywienie dziecka w przedszkolu

obejmuje 100 % kosztów surowca zużytego do przygotowania posiłków w tym:

śniadanie  30 %, podwieczorek 20%, obiad 50 %,

k) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzicom (prawnym

opiekunom) przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy

dzień nieobecności dziecka w przedszkolu, z wyłączeniem pierwszego

dnia nieobecności. Aby otrzymać zwrot stawki żywieniowej za pierwszy

dzień nieobecności  należy ten fakt zgłosić osobiście lub telefonicznie

nauczycielce z grupy najpóźniej do godz. 9:00 w dniu nieobecności dziecka.

l)Dzieci na wniosek rodziców / prawnych opiekunów mogą uczęszczać na zajęcia

dodatkowe ( zajęcia umuzykalniające, język obcy, itp.).

37.Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców / prawnych opiekunów. Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców/ prawnych opiekunów.

38. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo, w szczególności zajęć umuzykalniających, nauki języka obcego, nauki religii jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi 15 minut dla dzieci 3 – 4 letnich  i  30 minut dla dzieci 5 – letnich.

39.  Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.

40.  Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

41. W przedszkolu nie przewiduje się dokonywania zabiegów lekarskich ani podawania lekarstw.

42. W sytuacji pogorszenia stanu zdrowia dziecka, nauczyciel lub dyrektor informuje rodziców(   prawnych opiekunów), którzy są zobowiązani do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola

 

 

 

 

 

 

43.W sytuacjach nagłych wzywane jest pogotowie, z równoczesnym powiadomieniem rodziców( prawnych opiekunów).

 

 

 

Nauczyciele oraz inni pracownicy przedszkola

 

 

§ 11

 

1. Zakres obowiązków nauczycieli dotyczących bezpieczeństwa dzieci;

Nauczyciel obowiązany jest:

rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu

stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i

opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie

zajęć organizowanych przez szkołę;

 

1)      uwypuklenie w tematyce zajęć dydaktyczno – wychowawczych następującej problematyki:

a)      Bezpieczny pobyt dziecka na terenie placówki;

b)      Bezpieczna droga do przedszkola;

c)      Bezpieczeństwo w domu;

d)      Bezpieczeństwo „ wszędzie”

 

2)      informowanie na bieżąco rodziców o zdarzeniach mających znamiona przemocy, złego zachowania, nieprzestrzegania zasad współżycia w grupie;

3)      reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, a w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie „brzydkich” wyrazów, wulgarnych gestów;

4)      ustalenie szczegółowych kryteriów przyprowadzania i odbioru dzieci z przedszkola;

5)      zgłaszanie dyrektorowi wyjazdów na wycieczkę oraz wyjść na spacery oraz przestrzeganie zasad i dopełnianie formalności zgodnie z                          „ Regulaminem Wycieczek”

6)      Zabawy poza budynkiem przedszkola nakładają na nauczyciela obowiązek sprawdzenia terenu zajęć

 

2. zakres obowiązków administracji i obsługi z zakresu bezpieczeństwa:

 

1)      zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymania obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości;

2)      reagowanie na wszystkie, nawet najdrobniejsze przejawy naruszania przez dzieci zasad zachowania, a w szczególności na przemoc fizyczną, agresję, używanie „brzydkich” wyrazów, wulgarnych gestów;

 

 

 

 

3)      czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci w sali, na korytarzu, w łazience, w ogrodzie, podczas spacerów i wycieczek;

4)      zwracanie bacznej uwagi na to, czy osoby odbierające dziecko mają do tego upoważnienie;

5)      systematyczne kontrolowanie obiektu, zgłaszanie awarii wodno – kanalizacyjnych i elektrycznych;

6)      Upoważniony przez dyrektora przedszkola pracownik obsługi powinien zwrócić się do osób postronnych wchodzących na teren przedszkola o podanie celu pobytu, w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora przedszkola lub skierować tę osobę do dyrektora

 

7) Personel pracujący w przedszkolu oraz sprawujący nadzór jest odpowiedzialny w swoim

zakresie działania za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci. W wypadkach nagłych

obowiązek natychmiastowego działania dotyczy wszystkich osób związanych z pracą w

przedszkolu bez względu na zakres ich czynności służbowych.

3. zadania nauczycieli

 

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno – wychowawczej zgodnie

z  obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej

jakość.

2)  wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności

i zainteresowań.

3)  prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie

możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych

obserwacji.

4) prowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole

(diagnoza przedszkolna) z początkiem roku poprzedzającego rozpoczęcie

przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej ( nauczyciele dzieci

pięcioletnich, których rodzice zdecydują o posłaniu ich do

szkoły w wieku 6 lat).

5) stosowania twórczych i nowatorskich metod nauczania i wychowania.

6) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas

pobytu w przedszkolu i poza terenem podczas wycieczek, spacerów itp.

7) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc

psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotna itp.

8) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie

kwalifikacji przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia

zawodowego.

9) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz

troska o estetykę pomieszczeń.

10)  eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci.

11)) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach

wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do

znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania

przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji

dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.

12) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania , działalności

wychowawczej i opiekuńczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

14) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,

wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym.

15) udzielanie pomocy psychologiczno –  pedagogicznej.

W szczególności :

 

a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych

b). możliwości psychofizycznych uczniów, w tym dzieci szczególnie

uzdolnionych, oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokajania

c) rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów

szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego

z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień dzieci

d) niezwłoczne poinformowanie dyrektora o

potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno- pedagogiczną

/szczegóły znajdują się w procedurze Przedszkola /

 

16))  Nauczyciel zobowiązany jest do współpracy z innymi nauczycielami,

specjalistami oraz  rodzicami w ramach utworzonego zespołu do pomocy

psychologiczno- pedagogicznej

17))  Nauczyciel zobowiązany jest do ewidencjonowania godzin pobytu

dziecka w przedszkolu

 

 

 

 

 

 

 

4.Zadania psychologa

 

Do zadań psychologa należy:

 

 

1.Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej poprzez prowadzenie zajęć

specjalistycznych o charakterze terapeutycznym.

2. Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

3. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

4. Prowadzenie działań pedagogicznych  mających na celu rozpoznawanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

5. Zaplanowanie sposobów zaspokajania indywidualnych  potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych dzieci na podstawie obserwacji pedagogicznej zakończonej analiza i oceną

gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

6. Uczestniczenie w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym w

szczególności:

1)ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia

2)określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy

psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, z uwzględnieniem zaleceń

zawartych w orzeczeniu lub opinii,

3)opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych,

4)opracowywanie Planów Działań Wspierających,

5)dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w

tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych po ich zakończeniu oraz

udzielonej pomocy w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji

przedszkola lub przed upływem okresu, na jaki została udzielona pomoc na wniosek

rodzica lub nauczyciela,

6)podejmowanie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach kryzysowych,

7)określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z dzieckiem,

8) prowadzenie Kart Indywidualnych Potrzeb dziecka.

 

 

a w szczególności:

 

 

1.Prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących poszczególnych dzieci, w tym

diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości

psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron dzieci

2. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie

zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w środowisku przedszkolnym i poza przedszkolnym poszczególnych dzieci.

3. Prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej

4. prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej

5. Zadania logopedy

Do zadań logopedy należy:

 

1.Udzielanie pomocy logopedycznej poprzez prowadzenie zajęć specjalistycznych o

charakterze terapeutycznym.

2. Udzielanie porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli.

3. Prowadzenie warsztatów i szkoleń dla nauczycieli i rodziców.

4. Prowadzenie działań pedagogicznych  mających na celu rozpoznawanie indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci.

5. Zaplanowanie sposobów zaspokajania indywidualnych  potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych dzieci.

6. Uczestniczenie w pracach Zespołu ds. pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w tym w

szczególności:

1)ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno- pedagogicznej z

uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości

psychofizycznych dziecka,

2)określanie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania dziecku pomocy

psychologiczno- pedagogicznej z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i

edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka, z uwzględnieniem zaleceń

zawartych w orzeczeniu lub opinii

3)opracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno- Terapeutycznych,

4)opracowywanie Planów Działań Wspierających,

5)dokonywanie oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w

tym efektywności prowadzonych zajęć specjalistycznych po ich zakończeniu oraz

udzielonej pomocy w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji

przedszkola lub przed upływem okresu, na jaki została udzielona pomoc na wniosek

rodzica lub nauczyciela,

6)określanie wniosków i zaleceń dotyczących dalszej pracy z dzieckiem,

7) prowadzenie Kart Indywidualnych Potrzeb dziecka.

 

 

a w szczególności:

 

1.przeprowadzenie badań wstępnych, w celu ustalenia stanu mowy dziecka, w tym mowy

głośnej.

2. diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników,

udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom  z trudnościami w uczeniu się,

we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem

3.Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od

rozpoznanych potrzeb.

4.podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń

komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka ( rodziną)

5. prowadzenie obowiązkowej dokumentacji pedagogicznej

 

 

6. Zadania kierownika gospodarczego

Zakres czynności kierownika gospodarczego:

1) stanowisko pracy podlega bezpośrednio dyrektorowi przedszkola,

2) przestrzeganie Regulaminu Pracy,

3) pobieranie opłat od rodziców z tytułu korzystania z usług przedszkola,

4) prawidłowe przechowywanie i zabezpieczanie gotówki w kasie,

5) przestrzeganie bezpieczeństwa podczas zbierania odpłatności,

6) ujmowanie w przebitkach raportów kasowych wpłat i wypłat

7) prawidłowa gospodarka drukami ścisłego zarachowania,

8) przygotowanie dokumentów do księgowania do 15 i ostatniego dnia każdego miesiąca,

9 ) sporządzanie raportów zgodnie z zasadami rachunkowości,

10) przyjmowanie rachunków prawidłowo wypełnionych i dokładne ich opisanie,

11) prawidłowe prowadzenie magazynu żywieniowego i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

12) prowadzenie ksiąg inwentarzowych, ewidencji pozaksięgowej, aktualizacja,

13) uzgadnianie sald z DBFO,

14) uczestniczenie w kasacjach i spisach z natury majątku przedszkola,

15) prawidłowe zabezpieczanie majątku ruchomego, pieczęci

i dokumentacji przedszkola,

16) planowanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami

i kalorycznością, konsultacja z kucharką i sprawdzenie przez dyrektora, wywieszanie

ich dla rodziców,

17) nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem kuchni ( przygotowaniem

i porcjowaniem posiłków zgodnie z normami, oszczędnym gospodarowaniem produktami spożywczymi, przestrzeganiem czystości, wykorzystywaniem produktów do przygotowywanych posiłków zgodnie z przeznaczeniem),

18) nadzór nad prawidłowym porcjowaniem posiłków przez personel obsługi,

19) przestrzeganie stawki żywieniowej i terminów przydatności do  spożycia artykułów       znajdujących się w magazynie, właściwe przechowywanie ich i zabezpieczanie przed kradzieżą i zniszczeniem,

20) nadzorowanie pracy personelu obsługi ze szczególnym uwzględnieniem dbałości o czystość,

21) współdziałanie z dyrektorem, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców,

22) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu przedszkola.

23) zarządzanie blokiem żywieniowym zgodnie z Instrukcją Dobrej Praktyki  Higienicznej i   wymaganiami Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej,

24) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu przedszkola ( drobne remonty, naprawy, konserwacje) po uzgodnieniu z dyrektorem,

25) zaopatrzenie przedszkola w żywność, drobny sprzęt, artykuły czystościowe, biurowe – po uzgodnieniu z dyrektorem, zgodnie z zamówieniami publicznymi,

26) zaopatrzenie pracowników w odzież roboczą zgodnie z obowiązującymi przepisami

( po uzgodnieniu z dyrektorem ).

27) współuczestniczenie w opracowywaniu finansowego planu rocznego przedszkola,

28) kontakt z Wydziałem Oświaty i współpraca z Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty,

29) przestrzeganie Ustawy O Ochronie Danych Osobowych,

30) rejestracja zwolnień lekarskich, ustalanie zastępstw w czasie nieobecności pracowników obsługi,

31) nie opuszczanie miejsca pracy bez zgody dyrektora przedszkola,

32) prowadzenie archiwum przedszkola,

33) odpowiedzialność materialna za powierzone pieniądze, inne wartości oraz mienie przedszkola,

34) przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenie operacji kasowych i bankowych,

35) przestrzegania dyscypliny budżetowej, prawidłowe prowadzenie gospodarki finansowej i rzetelne wydatkowanie pieniędzy,

36) wykonywanie innych czynności poleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy w placówce,

37) współuczestniczenie w procesie wychowawczo – opiekuńczym między innymi poprzez:

a) troska o zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu,

b) współpracę w zakresie zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą i poszanowanie ich godności osobistej,

c) usuwanie i zgłaszanie dyrektorowi wszelkich zaniedbań i zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo dzieci.

7. Zadania sekretarki

 

Zakres czynności sekretarki

1) Prowadzić kancelarię przedszkola, archiwum zgodnie z instrukcją

2) Prowadzić zgodnie z przepisami prawa teczki akt osobowych pracowników i je uzupełniać .

3) Prowadzić ewidencję czasu pracy, zwolnień, nieobecności (urlopy, szkolenia, itp.)

4) Sporządzać zaświadczenia dla pracowników i przedkładać do podpisu dyrektorowi.

5) Sporządzać wszelkie zaświadczenia i prowadzić rejestr ich wydawania

6) Przygotowywać listy dzieci na początku roku szkolnego i uzupełniać je w trakcie roku szkolnego

7)  Rejestrować pisma przychodzące i wychodzące

8) Pisma przychodzące przekazywać dyrektorowi, a następnie zainteresowanym osobom

9) Wysyłać pisma wychodzące z przedszkola

10) Przekazywać pisma  do DBFO, WOW i Urzędu Dzielnicy zgodnie z poleceniem dyrektora

10) Sporządzać sprawozdania statystyczne GUS

11) W trybie natychmiastowym zawiadamiać dyrekcję o wszelkich nieprawidłowościach

12) Obsługiwać kserokopiarkę oraz faks.

13) Wykonywać inne prace zlecone przez dyrektora zwiazane z działalnością przedszkola

8. Zadania pomocy nauczyciela

Zakres czynności pomocy nauczyciela

1)  Pełnienie czynności opiekuńczych obsługowych w stosunku do dzieci ( w szatni, w

łazience)

2) Pomaganie w przygotowaniu pomocy do zabaw i zajęć oraz w sprzątaniu Sali po

zakończeniu zajęć dydaktycznych

3) Współudział w prowadzonych przez nauczycielkę zajęciach dydaktyczno-

wychowawczych

4) Pomaganie w rozbieraniu i ubieraniu dzieci ( podczas wyjść na spacery, przed

leżakowaniem)

5) Pomaganie w rozdawaniu posiłków, w razie potrzeby pomaganie dzieciom podczas

Jedzenia

6) Sprawowanie opieki nad dziećmi podczas spacerów i wycieczek

7) Utrzymywanie w czystości zabawek i pomocy dydaktycznych znajdujących się w sali

8) dbanie o estetyczny wygląd Sali – wspólnie z nauczycielką

9)  W miarę możliwości pomoc nauczycielkom pozostałych oddziałów na terenie placówki

a także podczas wycieczki

10) Pomoc nauczycielce w dekorowaniu sali, przygotowaniu wystaw prac plastyczno-

konstrukcyjnych

11) Przestrzeganie przepisów sanitarno- higienicznych, BHP i przeciwpożarowych

12) Terminowe wykonywanie badań okresowych i profilaktycznych zgodnie z przepisami

13) Codzienne podpisywanie listy obecności: wyjścia w czasie pracy uzgadniać

każdorazowo z dyrektorem lub kierownikiem gospodarczym oraz dokonywać wpisów

do „ Zeszytu wyjść”

14) Odpowiedzialność materialna za sprzęt i materiały w przydzielonych oddziałach

15) Pomoc nauczyciela jest odpowiedzialna w swoim zakresie za zdrowie i bezpieczeństwo

dzieci przebywających w pomieszczeniach przedszkola, na spacerach i wycieczkach.

 

 

 

 

 1. Zadania szatniarki

Zakres czynność szatniarki

1) Sprzątanie

– Codziennie: zamiatanie, odkurzanie szatni, ścieranie kurzu ( na mokro) ze sprzętów, parapetów,  zmywanie podłogi.

Do codziennych obowiązków należy zatem utrzymanie we wzorowej czystości  szatni i

pomieszczeń przydzielonych do sprzątania.

 

-generalne porządki , mycie drzwi, lamperii, parapetów,

-mycie podłóg, listew, lamp .oświetleniowych,

-mycie sprzętów, mebli.

– mycie okien, pranie firan, w szatni i sali rytmicznej

2)  Opieka nad dziećmi:

-pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się w łazience

dozorowanie dzieci przebywających w łazience

-pomoc przy dzieciach w sytuacjach tego wymagających.

– miły stosunek do dzieci i ich rodziców

3)  Przestrzeganie BHP:

-odpowiednie zabezpieczenie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do utrzymania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi,

-zgłaszanie zwierzchnikowi wszelkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu.

4) Gospodarka materiałowa:

-zabezpieczanie przed kradzieżą rzeczy znajdujących się w szatni.

5) Sprawy ogólne:

-dbać o estetyczny wygląd,

-wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym przebywającym w tym pomieszczeniu.

11. Zadania woźnej

Zakres czynności woźnej

1) Codzienne zamiatanie, odkurzanie sali, ścieranie kurzu na mokro ze sprzętów,

zabawek, pomocy dydaktycznych, opróżnianie kosza

2) Codzienne mycie umywalek, sedesów, wraz z glazurą z użyciem środków

Dezynfekujących

3) Sprzątanie pomocy oraz sali po zajęciach programowych

4) Wietrzenie sal i innych pomieszczeń przydzielonych do sprzątania

5) Zmywanie, pastowanie parkietu i wykładziny w miarę potrzeby

6) W okresie ferii letnich i wiosennych oprócz czynności codziennych mycie okien

przynależnych, mycie lamperii, pranie firanek, dywanów, wykładzin

7) Zabezpieczanie pomieszczeń, sprzętu, umeblowania  znajdującego się w

powierzonych salach i pomieszczeniach czasie przeprowadzania remontu

8)Sprzątanie gabinetu dyrektora i kierownika gospodarczego według ustaleń

Organizacja posiłków:

9) Przynoszenie naczyń do Sali nie wcześniej niż 15 minut przed posiłkiem( przykrywanie

ściereczką)

10) rozdawanie właściwych porcji dzieciom wg ilości podanej na kuchni

11) Estetyczne podawanie posiłków

12) Przestrzeganie obowiązku wydawania ciepłych posiłków

13) Podawanie dzieciom napojów w ciągu dnia ( zmywanie kubeczków po użyciu)

14) Pomoc przy karmieniu dzieci słabo jedzących

15) Zmywanie po posiłkach

16) Podczas rozdawania posiłków nosić czysty biały fartuch

Opieka nad dziećmi:

17) Pomoc dzieciom w rozbieraniu i ubieraniu się przed ćwiczeniami gimnastycznymi,

wyjściem na spacer

18) Sprawowanie opieki w czasie spacerów i wycieczek

19) Pomoc przy myciu rąk i korzystaniu z toalety

20) Udział w przygotowaniu pomocy do zajęć

21) Udział w dekorowaniu Sali

22) Sprzątanie po „ Małych przygodach”

23) Pomoc przy dzieciach we wszystkich sytuacjach tego wymagających

Przestrzeganie BHP

24) odpowiednie zabezpieczanie przed dziećmi produktów chemicznych pobranych do

utrzymywania czystości, oszczędne gospodarowanie nimi

25) Pomoc przy zakupie pomocy, sprzętów, zabawek, innych artykułów niezbędnych do

funkcjonowania przedszkola

26) Zgłaszanie zwierzchnikowi wszystkich zagrożeń i uszkodzeń sprzętu

Gospodarka materiałowa:

27) Kwitowanie pobranych przedmiotów i środków do utrzymania czystości, sprzętów ,

pomocy, znajomość stanu posiadania

28) Umiejętne posługiwanie się sprzętem mechanicznym i elektrycznym

29) Zabezpieczenie przed kradzieżą rzeczy i przedmiotów znajdujących się w przedszkolu

30) Dbałość o powierzony sprzęt, rośliny, zwierzęta

31) odpowiedzialność materialna za przydzielone naczynia stołowe, sprzęt do sprzątania,

odzież ochronną oraz sprzęt i rzeczy znajdujące się w pomieszczeniach

przydzielonych do sprzątania

Sprawy ogólne

32) Nieudzielanie rodzicom informacji na temat dzieci- jest to zadanie nauczycielek

33) Dbałość o estetyczny wygląd

34) Wykonywanie badań profilaktycznych zgodnie z obowiązującymi przepisami

35) Dyżury w szatni, pomoc w ubieraniu się wszystkim dzieciom przedszkolnym

36) Przestrzeganie ustalonego czasu pracy i wykorzystanie go w sposób najbardziej

efektywny, przestrzeganie regulaminu pracy i ustalonego porządku w przedszkolu,

przepisów BHP i ppoż. oraz zasad współżycia społecznego

37) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora

38) Codzienne podpisywanie listy obecności, zapisywania w wyjść w czasie pracy w „

zeszycie wyjść”

39)Pracownik obsługi jest odpowiedzialny w swoim zakresie za zdrowie i bezpieczeństwo

dzieci przebywających w pomieszczeniach przedszkola oraz na spacerach i wycieczkach

 

12.Zadania Kucharza

Zakres czynności kucharza

1) Podlega bezpośrednio dyrektorowi i kierownikowi gospodarczemu,

2) Uczestniczy w planowaniu jadłospisów i przygotowuje według niego posiłki,

3) Pobiera produkty spożywcze z magazynu w ilościach przewidzianych recepturą

i  odpowiednie  przechowywanie przed użyciem, kwitowanie ich odbioru w raportach

żywieniowych , racjonalne ich zużycie,

4) Dyscypliny pracy, BHP i p.poż.,

5) Dba o najwyższą  jakość i smak posiłków, wydawanie ich o wyznaczonych godzinach,

6) Uczestniczy w zakupach dotyczących wyposażenia kuchni,

7) Odpowiedzialna jest za:

a) ścisłe przestrzeganie receptury przygotowywania posiłków oraz

ich  kaloryczności,

b) racjonalne wykorzystanie produktów pobranych z magazynu,

c) właściwe porcjowanie posiłków zgodnie z normami,

d) przygotowywanie próbek zgodnie z zaleceniami SANEPIDU

e) wzorową czystość w kuchni i pomieszczeniach kuchennych, sprzętu, naczyń

oraz odzieży ochronnej – biały fartuch, czepek,

8) Przestrzega zakazu wynoszenia posiłków z placówki,

9) Odpowiada materialnie za powierzony sprzęt, dba o mienie przedszkola,

10) Przestrzega Regulaminu pracy, przepisów BHP i przeciwpożarowych, nie wychodzi z

placówki bez zgody dyrektora lub kierownika gospodarczego,

11) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora przedszkola wynikających

z organizacji placówki.

13 Zadania pomocy kucharza

. Zakres czynności pomocy kucharki:

1) Dokonuje obróbki wstępnej produktów do przygotowania posiłków – mycie,

obieranie, czyszczenie,

2) Rozdrabnianie produktów z uwzględnieniem wymogów technologii

i instrukcji obsługi maszyn gastronomicznych,

3) Mycie – wyparzanie naczyń i sprzętu kuchennego,

4) Sprzątanie kuchni, pomieszczeń bloku żywieniowego, magazynu, obieralni,

zmywalni, szaf ze sprzętem kuchennym, pranie fartuchów,

5) Odpowiada materialnie za powierzony sprzęt, dba o mienie przedszkola,

6) Przestrzega zakazu wynoszenia posiłków z przedszkola,

7) Przestrzega Regulaminu pracy, nie wychodzi z placówki bez zgody dyrektora lub

kierownika gospodarczego, przestrzega  przepisów BHP  i przeciwpożarowych,

8) Wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora, kierownika gospodarczego

wynikających z organizacji placówki.

14. Zadania dozorcy dziennego.

Zakres zadań dozorcy dziennego

I Nadzór nad całym obiektem obejmuje :

1) codzienną kontrole ogrodu- przecieranie zabawek po deszczu

2)Zapobieganie uszkodzeniu lub zniszczeniu mienia placówki

 

zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu lub dyrektorowi poważnych usterek

3) podejmowanie doraźnych, niezbędnych środków dla zabezpieczenia placówki przed

wadliwym funkcjonowaniem urządzeń

4) Alarmowanie odpowiednich służb ( pogotowia, policji) oraz dyrektora przedszkola  w

przypadku zaistnienia zagrożenia zdrowia, życia czy mienia

5) Zgłaszanie kierownikowi gospodarczemu wszelkich nieprawidłowości mogących wpłynąć

na wadliwe funkcjonowanie placówki

II. Utrzymywanie czystości w przedszkolu i ogrodzie:

6) Zamiatanie, podlewanie, odśnieżanie, posypywanie piaskiem, ( zależnie od potrzeb),

całego terenu zabaw dla dzieci,

7) W porze letniej skrapianie roślin oraz terenu zabaw dla dzieci

8) Podlewanie i pielęgnacja roślin w ogrodzie

9) Grabienie liści jesienią

10) Utrzymywanie czystości tarasu

11) Zastępowanie prac za woźną podczas jej nieobecności

III  Prace organizacyjno- porządkowe

12) Dokonywanie zakupów artykułów spożywczych oraz innych artykułów niezbędnych do

prawidłowego funkcjonowania przedszkola

13) przestrzeganie przepisów BHP, p.poż oraz dyscypliny pracy

14) Zanoszenie dokumentacji do DBFO

15) Utrzymywanie wzorowej czystości i porządku na stanowisku pracy

16) Odpowiedzialność materialna za powierzone : zaliczki, sprzęt, narzędzia, materiały,

oszczędne mini gospodarowanie

17) Wykonywanie innych poleceń dyrektora oraz kierownika gospodarczego, związanych z

organizacją pracy w przedszkolu ( np. wynoszenie śmieci, dostarczanie dokumentów do

WOW i DBFO

18) Dyżury w szatni przedszkolnej

19) Zakaz opuszczania terenu w godzinach swojej pracy

 

15. Zadania konserwatora

Zakres zadań konserwatora

 

1)  Dbanie o teren  na terenie ogrodu, oczyszczanie koszy na śmieci w ogrodzie,

oczyszczanie chodnika (w okresie zimy – odśnieżanie i posypywanie piachem; latem –

podlewanie roślin w ogrodzie), sprzątanie liści i koszenie trawy na wyznaczonym terenie.

2)  Utrzymanie  czystości w domkach ogrodowych  ze sprzętem.

3)  Dbanie o sprzęt mechaniczny, konserwacja i naprawy.

4)  Prace konserwacyjno – naprawcze na terenie przedszkola i ogrodu, bieżąca konserwacja

ogrodzenia i sprzętów ogrodowych; w miarę przycinanie krzewów, złożenie plandeki z

piaskownicy, codzienne  zamiatanie chodnika przy piaskownicy , wystawienie stolików i

krzeseł do ogrodu, montaż sprzętu terenowego, pomoc przy robieniu zakupów.

5)  Sukcesywne zgłaszanie uszkodzonych urządzeń, uzupełnianie sprzętu po konsultacji z

kierownikiem placówki.

6) Codzienne sprawdzanie ogrodu pod względem bezpieczeństwa przed wyjściem dzieci na

ogród – po sprawdzaniu dokonać wpisu do zeszytu bezpieczeństwa na ogrodzie

7)  Sprawdzanie sprzętów pod kątem BHP i każdorazowo zgłaszanie zagrożeń do kierownika

gospodarczego lub dyrektora.

8)  Współpracy ze stacją monitoringu – odwoływanie alarmu, gotowość alarmowa.

9)  Wykonywanie innych doraźnych poleceń kierownika d/s gospodarczych lub dyrektora

przedszkola.

16. Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie

bezpieczeństwa, opieki i wychowania dzieci.

17. Personel pracujący w przedszkolu jest odpowiedzialny w swoim zakresie działania za

życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci przebywających pod opieką przedszkola.

18. Każdy pracownik przedszkola, jeżeli zauważy okoliczności nasuwające możliwości

nieszczęśliwego wypadku, obowiązany jest zgłosić je do dyrektora przedszkola.

19. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

20. Wszyscy pracownicy przedszkola zobowiązani są do przestrzegania instrukcji w sprawie

ochrony danych osobowych.

 

 

§ 12

 

Dyrektor przedszkola za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko wicedyrektora.

§ 13

1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece:

1) dwóch nauczycieli w przypadku powyżej 5 – godzinnego czasu pracy, w grupie dzieci 3 – letnich – może być trzech nauczycieli.

2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach, co roku zatwierdza organ prowadzący.

3. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane

jest, aby nauczyciele opiekowali się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania

dziecka do przedszkola.

 

§ 14

 

Nie dotyczy ( Przedszkola specjalne i przedszkola ogólnodostępne z oddziałami integracyjnymi).

 

§ 15

 

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy

wychowawcze, organizowane są w przedszkolu dwa razy w roku szkolnym lub częściej

na wniosek rodziców lub nauczycieli

2. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) zebrania grupowe,

2) konsultacje i rozmowy indywidualne rodzica z nauczycielem, dyrektorem,

psychologiem, logopedą,

3) dni otwarte dla dzieci i rodziców,

4) udział rodziców w organizowaniu uroczystości przedszkolnych,

5) zajęcia otwarte, prelekcje, warsztaty,

6) doskonalenie rodziców z udziałem nauczycieli i specjalistów,

7) kąciki informacyjne dla rodziców.

3. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

1) przestrzeganie niniejszego statutu,

2) zaopatrzenie dziecka w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,

3) respektowanie uchwał rady pedagogicznej podjętych w ramach ich

kompetencji,

4) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub przez

upoważnioną przez rodziców osobę, zapełniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

5) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

6) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne

zawiadomienie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

4. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego

oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego

rozwoju.

5. Rodzice mają prawo do:

1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu

rozwoju  przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

2) otrzymywania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, psychologa, logopedy i innych

specjalistów w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze

metod udzielania dziecku pomocy,

4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków

z obserwacji pracy przedszkola.

6. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań

do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych

z uwzględnieniem istniejących warunków lokalnych,

a w szczególności:

1) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu

w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,

2) zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno

pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

3) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

4) współpracuje z rejonową poradnią pedagogiczno – psychologiczną

i poradniami specjalistycznymi zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.

 1. W ramach posiadanych możliwości Przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom oraz nauczycielom pomocy psychologicznej i pedagogicznej poprzez:

1) diagnozowanie środowiska wychowanków,

2) rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka

i umożliwianie ich zaspokojenia,

3) rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

4) organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno –  pedagogicznej,

5) wspieranie dziecka uzdolnionego,

6) podejmowanie działań profilaktyczno – wychowawczych wynikających

z programu pracy wychowawczej, dydaktycznej

i opiekuńczej przedszkola oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

7) prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków,

nauczycieli i rodziców,

8) wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne

dzieci,

9)wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów

wychowawczych,

umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli,

10) podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach

kryzysowych.

8. Zadania, o których mowa w ust. 7 są realizowane we współpracy z:

1)  rodzicami, nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

2) poradniami psychologiczno – pedagogicznymi i innymi poradniami  specjalistycznymi, innymi przedszkolami,

3) podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci, młodzieży.

9. Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest dobrowolne

i nieodpłatne.

10. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana

na wniosek:

1) rodziców,

2) nauczyciela, w szczególności wychowawcy i nauczyciela prowadzącego zajęcia

specjalistyczne,

3)  psychologa,

4)  logopedy,

5) poradni psychologiczno – pedagogicznej i innej poradni specjalistycznej.

11. Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest organizowana w przedszkolu  w formie:

1) zajęć specjalistycznych: korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,

2) zajęć psychologicznych i edukacyjnych dla rodziców,

12. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w

celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia

niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z

dzieckiem i jego rodziną.

13.Szczegółową organizację zajęć specjalistycznych oraz prowadzenia dokumentacji

określają odrębne przepis

14. Pomoc jest udzielana na podstawie „Procedury dotyczącej postępowania w

sprawie pomocy psychologiczno- pedagogicznej Przedszkola Nr 292”

 

§ 16

 

1.  Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku 3 – 5 lat.

2. Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne.

3. Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego dla dziecka, które do końca roku

kalendarzowego 2011 skończy 5 lat rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego

2011/2012.

1)  Dyrektor przedszkola powiadamia dyrektora szkoły obwodu w którym

dziecko mieszka o spełnianiu przez dziecko rocznego przygotowania

przedszkolnego w przedszkolu oraz o zmianach w tym zakresie. Formą

powiadomienia jest pisemny wykaz dzieci, sporządzony we wrześniu

każdego roku szkolnego.

2) Dyrektor przedszkola wydaje każdemu dziecku spełniającemu obowiązek

rocznego przygotowania przedszkolnego, w miesiącu wrześniu każdego

roku szkolnego, zaświadczenia o spełnianiu obowiązku rocznego

przygotowania przedszkolnego. Wzór zaświadczenia określają odrębne

przepisy./ zaświadczenie wydaje się na prośbę rodzica/

3) Dyrektor przedszkola prowadzi rejestr wydanych zaświadczeń o

spełnianiu i  obowiązku przedszkolnego przez dzieci uczęszczające do przedszkola

 

 

4.W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor przedszkola może przyjąć do

przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

5. Opieką przedszkola może zostać objęte dziecko posiadające orzeczenie o potrzebie

kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym w wieku powyżej 6 lat, nie

dłużej

jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy

8 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku

kalendarzowego, w

którym dziecko kończy 8 lat.

6. Przedszkole przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności

 

7  Rekrutację dzieci do przedszkola prowadzi się co roku wg ustaleń Biura Edukacji m. st.

Warszawy z wykorzystaniem  elektronicznego systemu ewidencji podań i wspomagania

zapisu.

8 . Postępowanie rekrutacyjne wspomagane systemem prowadzi się w terminach

określonych w harmonogramie zapisów dzieci ustalonym przez organ

prowadzący / Procedura rekrutacji dzieci do przedszkola znajduje się w

dokumentacji  przedszkola

9  Kryteria podstawowe przyjęcia dziecka do przedszkola

 

1))  W pierwszej kolejności zapewnia się miejsca dzieciom:

a)      dzieci 5- letnie

b)      matek lub ojców samotnie wychowujących dzieci (udokumentowane)

c)      obojga pracujących rodziców,

d)      z rodzin zastępczych,

e)      matek i ojców wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitej niezdolności do pracy, albo niezdolności do samodzielnej egzystencji,

f)        rodzeństwo dzieci już uczęszczających.

 

2) Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu zobowiązani są złożyć w kancelarii przedszkola w określonym przez Biuro Edukacji terminie prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia.

 

 

10. Rejestr formularza zgłoszenia dziecka do przedszkola jest prowadzony w systemie rekrutacji.

11. Listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych generowane są w systemie elektronicznego wspomagania rekrutacji dzieci do przedszkola.

12. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji  Praw  Dziecka,

a w szczególności do:

1) właściwie zorganizowanego procesu dydaktycznego, wychowawczego i opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,

2) szacunku dla wszystkiego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,

3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,

4) poszanowania jego godności osobistej,

5) poszanowania własności,

6) opieki i ochrony,

7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,

8) akceptacji jego osoby,

9) indywidualnego procesu i własnego tempa rozwoju,

10) fantazji i własnych światów,

11) nauki jak podchodzić do niebezpieczeństw,

12) doświadczanie konsekwencji własnego zachowania,

13) zdrowego żywienia,

14) nauki regulowania własnych potrzeb,

15) wypoczynku kiedy jest zmęczone.

13. Dziecko w przedszkolu zobowiązane jest do przestrzegania ogólno przedszkolnego i

oddziałowego kodeksu postępowania zgodnego z normami i wartościami współżycia

społecznego,

14. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez

rodziców (prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez

rodziców.

15. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby

wskazanej przez rodziców.

16. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem

dokumentu tożsamości.

17.Rodzice / prawni opiekunowie przyjmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo

dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

18.Niespełnienie obowiązku zajęć edukacyjnych w przedszkolu podlega egzekucji. Przez

niespełnienie obowiązku należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie

jednego miesiąca na co najmniej 50%.

 

 

§ 17

 

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi

przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne

przepisy.

3. Każda zmiana statutu skutkuje tekstem jednolitym.

 

Postanowienia końcowe

 

 

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności

przedszkolnej:    dzieci, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzone poprzez uchwały rady

pedagogicznej.

 1. Dla zapewnienia znajomości statutu poprzez wszystkich zainteresowanych

ustala się:

 

1) wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

2) udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola.

4. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

5. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola

w dniu 07.11.2011 rok.

 

Przewodnicząca                                                                                                                              Rady  Pedagogicznej

 

Rada pedagogiczna:

 

 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

 

 

 

 

Podstawowe regulacje prawne dotyczące Statutu Przedszkola nr 292

 

1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami /

2. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie  ramowych statutów publicznego przedszkola i publicznych szkół/ Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zmianami /

3. Rozporządzenie ministra Edukacji narodowej z dnia30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu ocenienia, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych/ Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562 ze zmianami /

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach

/ Dz. U. z 1992 r. Nr 36, poz.155 ze zmianami /

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innego/ Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 ze zmianami /

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego / Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 432 ze zmianami /

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach/ Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 /

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach/ Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 114 /

9. Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r./ Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz.526 ze zmianami /

10.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie

„ Zasad techniki prawodawczej”/ Dz. U. z 2002 r. Nr 100, poz. 908 /

11. Uchwała nr XVII/326/2011Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy oraz Uchwała nr XXI/424/2011 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 sierpnia 2011 roku zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za świadczenia i czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach m.st. Warszawy.

12. Zarządzenie nr 2048/2008 Prezydenta Miasta Stołecznego warszawy z dnia 11 września 2008 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektora szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki, uwzględniając zmiany wynikające z zarządzenia nr 1398/2011 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie zaakceptowania warunków korzystania ze stołówek zorganizowanych w przedszkolach i szkołach m.st. Warszawy oraz upoważnienia dyrektorów szkół i przedszkoli do zwalniania z opłat za posiłki.

 

 

Przedszkole działa na podstawie: wyżej wymienionych aktów prawnych, zaświadczenia i niniejszego statutu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 • Digg
 • Del.icio.us
 • StumbleUpon
 • Reddit
 • Twitter
 • RSS

Comments are closed.

Rozmiar czcionki
Kontrast