O nas

Przedszkole Nr 292 zlokalizowane jest w willowej części Saskiej Kępy przy ul. Walecznych 4/6.
Mieści się w budynku administrowanym przez Liceum Francuskie i zajmuje w nim jedno piętro.

W przedszkolu znajdują się:

 • na parterze – cztery sale zajęć (grupy I, II III oraz IV),
 • 2 pomieszczenia sanitarne, kancelaria i szatnia,
 • w piwnicy – kuchnia, magazyny,
 • ogród – wyposażony w atrakcyjny sprzęt do zabaw.

Przedszkole istnieje od 1973 roku, a funkcję dyrektora pełni od 25.08. 2007r. roku mgr Barbara Wyszyńska- Duch .

Mów dziecku że jest dobre że może, że potrafi”    Janusz Korczak

Misja przedszkola

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące.

 • Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka uwzględniając  jego indywidualne potrzeb i możliwości. Tworzy bezpieczne warunki do wspólnej zabawy i nauki.
 • Promuje dbanie o zdrowie i zachowania przyjazne przyrodzie, buduje poczucie tożsamości regionalnej i narodowej, rozwija kompetencje społeczne, a także uczy odróżniania dobra od zła.
 • Pełni  funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze  rodziców. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie przez dziecko stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 • umożliwia rodzicom uczestnictwo w codziennym życiu placówki / imprezy okolicznościowe, zajęcia otwarte, zajęcia integracyjne dla dzieci i rodziców.
 • Uwzględniając  możliwości i zasoby placówki,  tworzy przedszkole twórcze, artystyczne, przepełnione działaniami teatralnymi, śpiewem i przyjazne dla dzieci i rodziców

Organem prowadzącym jest Urząd Dzielnicy Praga-Południe Miasta St. Warszawy.
Nadzór pedagogiczny sprawuje Kuratorium Oświaty w Warszawie.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 do 17.30. W tym czasie odbywają się zajęcia planowane i inspirowane przez nauczycielki oraz podejmowane z inicjatywy dzieci.
W pracy wychowawczej i dydaktycznej preferuje się otwarty styl i aktywne metody, tworzone są sytuacje edukacyjne, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy.

W godzinach rannych odbywają się najczęściej zabawy indywidualne lub zespołowe o charakterze organizacyjnym, integracyjnym, korekcyjno-kompensacyjnym, porządkowym, które prowadzą nauczycielki poszczególnych grup w zależności od potrzeb wychowanków. Czas popołudniowy wypełniają natomiast dodatkowo swobodne zabawy inicjowane przez dzieci oraz zajęcia, takie jak:

 1. rytmika,
 2. język angielski
 3. teatr

Wyżej wymienione zajęcia są bezpłatne

Wyżej wymienione zajęcia dodatkowe nie kolidują z zajęciami organizowanymi w ramach pracy wychowawczo-dydaktycznej przedszkola.

Do przedszkola uczęszcza 90 dzieci. Podzielone są one na cztery grupy (gr. I, III, IV) liczące do 25 dzieci oraz grupa II licząca 15 dzieci . W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna oddziałowa, a w grupie najmłodszej dodatkowo pomoc nauczyciela.
Ponadto w przedszkolu zatrudnieni są psycholog i logopeda. Specjaliści współuczestniczą w tworzeniu programów kompensacyjnych, mających na celu wyrównywanie poziomu intelektualnego i emocjonalnego naszych podopiecznych.

Rozmiar czcionki
Kontrast