Współpraca z rodzicami

Podstawą sukcesu działalności zespołu jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami. Nadrzędnym celem tej współpracy jest dobro dziecka, stąd starania o ujednolicenie oddziaływań wychowawczych przedszkola i domu rodzinnego.

Przedszkole nasze jest placówką otwartą dla dzieci i ich rodziców, stwarzamy możliwość kontaktu każdemu potrzebującemu rady i pomocy w działaniach wychowawczych. Dysponując przygotowaną kadrą, staramy się zapewnić rodzicom fachową pomoc, zasugerować najlepsze dla dziecka metody postępowania.

Udzielamy też rodzicom informacji o działalności instytucji wspomagających rodzinę w wychowaniu dziecka. Aby jednak rodzic zgłosił się ze swoimi problemami, dajemy mu poczucie bezpieczeństwa i pewność, że spotka się ze zrozumieniem, a wszystkie proponowane mu rozwiązania nie będą wiązały się z oceną jego jako rodzica, a będą miały na celu jedynie dobro dziecka i rodziny.

Rodzice uczestniczą we wszystkich wydarzeniach w przedszkolu.

Mam tu na myśli nie tylko udział w zebraniach czy też uroczystościach, lecz także współtworzenie dnia codziennego. Współuczestniczą w ustalaniu najkorzystniejszych dla dzieci strategii oddziaływań. Znają, akceptują i w miarę możliwości włączają się w praktyczną realizację programu rozwoju przedszkola. Bez akceptacji ze strony rodziców najlepsze nawet koncepcje nie miałyby szansy urzeczywistnienia.
Aby rodzice czuli się współgospodarzami przedszkola, są na bieżąco informowani o wszystkim, co dzieje się w placówce i wiedzą, że mają wpływ na kierunki jej działań.

Proponowane przez placówkę formy współpracy z rodzicami to m.in.:

 • zebrania ogólne (informacje o głównych założeniach wychowawczych, sprawy organizacyjne),
 • zebrania grupowe (z udziałem specjalistów – tematyka spotkań zgłaszana przez rodziców),
 • warsztaty prowadzone przez specjalistów doskonalące umiejętności wychowawcze rodziców,
 • spotkania adaptacyjne dla dzieci 3-letnich i ich rodziców,
 • kontakty indywidualne (nastawione na wzajemne respektowanie swoich racji),
 • dni otwarte (całokształt problematyki wychowawczej – wymiana informacji o postępach dziecka),
 • zajęcia otwarte dla rodziców, ukazujące różne formy i metody pracy z dzieckiem w których rodzice uczestniczą zarówno biernie jak i czynnie ( zajęcia będą okazją do podpatrywania sposobów postępowania z dzieckiem, pokazania mocnych stron oraz wytyczania kierunków pracy wyrównawczej,
 • zajęcia z udziałem rodziców (możliwość wspólnych działań z dzieckiem, wspólnej zabawy – elementy pedagogiki
  zabawy), plenery malarskie (wspólne z dziećmi wykonywanie prac plastycznych), wspólne świętowanie
  (tworzenie okazji do wspólnych przeżyć integrujących),
 • kącik dla rodziców (informacje dotyczące aktualnie przerabianej tematyki, informacje o ciekawych książkach dla
  dzieci i rodziców, telefony poradni specjalistycznych i innych instytucji wspomagających),
 • utworzenie grupy teatralnej składającej się z rodziców.

Dobra współpraca nauczycieli z rodzicami, wzajemna akceptacja i zrozumienie powodują wzrost rangi przedszkola, dają szansę rozwoju inicjatyw społecznych na rzecz placówki, a przede wszystkim procentuje w efektach oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

 

Spotkanie Wielkanocne plakat 29 03 2017 podglad

Rozmiar czcionki
Kontrast