Deklaracja dostępności Przedszkola nr 292

Przedszkole nr 292 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://p292@przedszkole292.waw.pl/

Data publikacji strony 2012-03-15
Data ostatniej istotnej aktualizacji 2018-09-01

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2021-01-18.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

TAB – przejście do kolejnego elementu
SHIHT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Strus p292@przedszkole292.waw.pl Numer telefonu: 22 6160387. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl

Przedszkola Nr 292 w Warszawie ma siedzibę przy ul. Walecznych 4/6. Budynek posiada 2 wejścia, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.   Do wejścia głównego prowadzi furtka  przy której kontrolę sprawuję  pracownik ochrony. Następnie trzeba pokonać 4 schodki. Po wejściu do budynku pokonać trzeba szczęść schodków. Drzwi główne zaopatrzone są w sygnał dźwiękowy i zworę elektromagnetyczną uruchamianą od wewnątrz przez pracownika przedszkola. Zainstalowany jest dzwonek po prawej stronie drzwi na wysokości 1,40 m. Do wejścia bocznego prowadzi chodnik o długości  5 m  i szerokości 1,20 m   , a następnie 3 schodki. Wejście zabezpieczone jest łańcuszkiem od wewnątrz na wysokości 170. Od zewnątrz drzwi otwierają się tylko za pomocą klucza,  przez osoby do tego upoważnione:

Sale poszczególnych grup wiekowych znajdują się na 1 poziomie. Szatnia dla wszystkich grup wiekowych usytuowana jest na poziomie parteru.

Toalety znajdujące się w salach nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Łazienki ogrodowej brak. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.

Wokół przedszkola znajduje się wąski chodnik o szerokości 1,20 m zabezpieczony słupkami z łańcuchami. Są cztery miejsca  parkingowe. Jest wydzielone jedno  miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Dyrektor przedszkola wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym, ale brak jest możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Rozmiar czcionki
Kontrast