System Bezpieczeństwa w Przedszkolu nr 292

PRZEDSZKOLE 292 ul. Walecznych w WARSZAWIE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

System Bezpieczeństwa w Przedszkolu Nr 292

 

 

 

 

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE

 

 

 

 

Spis treści

 

 

Budynek, wyposażenie, teren przedszkolny ……………………………………………………………………….……..3

Kontrole techniczne …………………………………….…………………………………………………………………………….4

Organizacja pracy………………………………………………………………………………………………………………………5

Wychowanie fizyczne, sport i turystyka ……………………………………………………………………………..……..6

Zasady opieki oraz przyprowadzania odbierania dzieci z przedszkola ………………………………….…….9

Zachowania trudne ………………………………………………………………………………………………………….………12

Wypadki osób pozostających pod opieką przedszkola ……………………………………………………………..13

Edukacja dla bezpieczeństwa……………………………………………………………………………………………………15

Procedura „Niebieskiej karty”…………………………………………………………………………………………………..16

Postanowienia końcowe ………………………………………………………………………………………………………….17

Załączniki ………………………………………………………………………………………………………………………………..18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Rozdział 1

 

BUDYNEK, WYPOSAŻENIE PRZEDSZKOLA, TEREN PRZEDSZKOLNY

 

 • 1

 

 1. Budynek jest wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem i posiada plan ewakuacji.
 2. Plan ewakuacji przedszkola umieszczony jest w korytarzu głównym, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym.
 3. Drogi ewakuacyjne oznaczane są w sposób wyraźny i trwały.
 4. Teren przedszkola jest ogrodzony.
 5. Na terenie przedszkola zapewnia się:

1) właściwe oświetlenie;

2) równą nawierzchnię chodników, przejść i nawierzchnię ogrodu;

3) wydzielone miejsce na zabawę i pobyt dzieci.

 1. Piaskownice zabezpiecza się przed wchodzeniem do niej zwierząt, okresowo wymienia się piasek.
 2. Otwory kanalizacyjne i studzienki na terenie przedszkola są zabezpieczone pokrywami i kratami.
 • 2

 

  1. W czasie opadów śniegu przejścia do przedszkola i na terenie przedszkola oczyszcza się ze śniegu i lodu.
  2. Prace remontowe, naprawcze i instalacyjne w pomieszczeniach przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym przeprowadza się podczas przerw w funkcjonowaniu przedszkola.
  3. W sytuacji  konieczności przeprowadzenia prac remontowych, naprawczych lub instalacyjnych podczas funkcjonowania przedszkola, prace te organizuje się w sposób nienarażający  dzieci i dorosłych na niebezpieczeństwo i uciążliwości wynikająca z prowadzonych prac oraz z zastosowaniem środków ostrożności.
  4. Miejsce prac należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci i osób nieuprawnionych

 

 • 3

 

  1. Urządzenia higieniczno-sanitarne są utrzymywane w czystości i sprawne technicznie.
  2. Środki czystości są przechowywane w miejscu niedostępnym dla dzieci.
  3. Pomieszczenia przedszkolne są właściwie oświetlone, ogrzane i wentylowane.
  4. Stoliki, krzesła i inne elementy wyposażenia, w tym łazienek są dostosowane do wzrostu dzieci.
  5. Sprzęt, wyposażenie przedszkola oraz sprzęty i urządzenia w ogrodzie są bezpieczne,  dostosowane do możliwości dzieci i posiadają odpowiednie atesty lub certyfikaty.
  6. Urządzenia w ogrodzie przedszkolnym oraz gotowość całego ogrodu do pobytu dzieci jest codziennie sprawdzana przez pracownika przedszkola.
  7. Kuchnia i inne pomieszczenia są utrzymana w czystości
  8. Przy maszynach i innych urządzeniach technicznych lub w ich pobliżu wywiesza się w widocznym miejscu instrukcję bezpiecznej obsługi.
  9. Ciepłe  posiłki podaje się dzieciom w salach. Pomieszczenia te umożliwiają bezpieczne i higieniczne spożywanie posiłków.
  10. Dzieci mają dostęp do napojów w ciągu całego dnia.

 

 • 4

 

 1. Sale zajęć wietrzy się podczas pobytu dzieci w ogrodzie lub spaceru, a także pozostawia się w miarę możliwości okna otwarte podczas zajęć, szczególnie ruchowych.
 2. Pomieszczenia, do których wzbroniony jest dostęp osobom nieuprawnionym, są odpowiednio oznakowane i zabezpieczone przed swobodnym do nich dostępem np. kuchnia, magazyny, pomieszczenia techniczne.
 3. W salach, w których odbywają się zajęcia, zapewnia się temperaturę co najmniej 18o
 4. Jeżeli nie jest możliwe zapewnienie temperatury, o której mowa w ust. 1, dyrektor może zawiesić zajęcia na czas oznaczony, powiadamiając o tym organ prowadzący przedszkole.
 5. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego może zawiesić zajęcia na czas oznaczony jeżeli temperatura zewnętrzna mierzona o godz. 21 w dwóch kolejnych dniach poprzedzających zawieszenie zajęć wynosi –15°C lub jest niższa, albo jeżeli na terenie przedszkola nastąpiły zdarzenia, które mogą zagrozić zdrowiu dzieci.
 6. O zawieszeniu zajęć w przedszkolu z powodów, o których mowa w ust. 5, dyrektor przedszkola lub organ prowadzący przedszkole powiadamia Kuratora Oświaty.
 7. Jeżeli sale, w których mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdującego się w nich wyposażenia zagraża bezpieczeństwu, nauczyciel nie może rozpocząć zajęć.

 

 • 5

 

 1. Jeżeli zagrożenie bezpieczeństwa pojawi się w czasie zajęć, nauczyciel niezwłocznie je

przerywa i wyprowadza dzieci z sali.

 1. Na terenie budynku przedszkola, w tym także w kuchni  znajdują się oznakowane apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcje o zasadach udzielania tej pomocy.
 2. Prace użyteczne na rzecz przedszkola lub środowiska z udziałem dzieci np. sprzątanie może mieć miejsce, jeśli zostaną wyposażone w odpowiedni sprzęt oraz środki ochrony osobistej np. rękawice.
 3. Wszyscy nauczyciele oraz pracownicy niepedagogiczni przedszkola podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 4. Dyrektor przedszkola organizuje wstępne i okresowe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich pracowników zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Dyrektor odpowiada za wdrażanie i przestrzeganie przepisów i procedur w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu jako pracodawca i w ramach nadzoru pedagogicznego.
 6. Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola mają obowiązek przestrzegać przepisy i procedury w zakresie bezpieczeństwa w przedszkolu.

 

Rozdział 2

 

KONTROLE  TECHNICZNE

 

 • 6
 1. Przynajmniej raz w roku dyrektor dokonuje kontroli budynku i ogrodu przedszkolnego pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z placówki, szczególnie jeśli przerwa w funkcjonowaniu przedszkola wynosi co najmniej 2 tygodnie.
 2. Dyrektor powinien sprawdzić przede wszystkim:
 • stan zewnętrzny budynku – elewacja, dach, rynny, gzymsy, kominy, schody wejściowe, barierki, oświetlenie nad wyjściami ewakuacyjnymi;
 • korytarze, schody – ewentualne ubytki, balustrady, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, umocowanie chodników;
 • sale pobytu dzieci – wyposażenie i zabawki, oświetlenie, dostosowanie sprzętu do wzrostu dzieci , ogrzewanie – osłonięcia kaloryferów;
 • sale zajęć ruchowych – sprzęt;
 • łazienki – stan urządzeń;
 • piwnice;
 • magazyny;
 • zaplecze kuchenne;
 • oświetlenie;
 • instalacje elektryczną, wentylacyjną, gazową, wodno-kanalizacyjną, zabezpieczenie przeciwpożarowe;
 • urządzenia na placu zabaw.
 1. Po przeprowadzeniu kontroli sporządza się protokół, który przekazuje się do organu prowadzącego przedszkole.
 2. Terminy wymaganych kontroli specjalistycznych instalacji:
 • Odgromowa – nie rzadziej niż raz na 5 lat;
 • Elektryczna – raz w roku;
 • Gaśnice – zgodnie z zaleceniem producenta;
 • Gazowa – raz w roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 3

 

ORGANIZACJA PRACY

 

 • 7

 

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programów wychowania przedszkolnego zawierających aktualna podstawę programową wychowania przedszkolnego dopuszczonych przez dyrektora i wpisanych do przedszkolnego zestawu programów.
 2. Organizację pracy przedszkola w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny nauczania, wychowania i opieki, potrzeb, zainteresowań i uzdolnień dzieci, rodzaju niepełnosprawności dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 3. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel lub nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
 • 8
 1. Formami pracy w przedszkolu są:
 • Zajęcia i zabawy dowolne;
 • Zajęcia obowiązkowe;
 1. codzienne zajęcia o charakterze dydaktyczno-wychowawczym zaplanowane i kierowane przez nauczyciela,
 2. czynności samoobsługowe i prace użyteczne dzieci,
 3. spacery,
 4. wycieczki,
 5. uroczystości przedszkolne.
 • Sytuacje okolicznościowe;
 1. Zajęcia dydaktyczno-wychowawcze planowane i kierowane przez nauczyciela są każdego dnia zróżnicowane i zakładają aktywność każdego dziecka odpowiednio do potrzeb i możliwości.
 • 9

 

 1. Godzina prowadzonych przez nauczyciela zajęć nauczania, wychowania i opieki w przedszkolu trwa 60 minut.
 2. Czas prowadzonych w przedszkolu zajęć powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci, z tym że czas prowadzonych w przedszkolu zajęć dydaktycznych, zajęć religii, zajęć dodatkowych i zajęć rewalidacyjnych powinien wynosić:
 • z dziećmi w wieku 3–4 lat – około 15 minut;
 • z dziećmi w wieku 5–6 lat – około 30 minut.
 1. Czas trwania zajęć w zakresie form pomocy psychologiczno-pedagogicznej to 45 minut. Prowadzenie tych zajęć może być w czasie dłuższym lub krótszym odpowiednio do potrzeb i możliwości dzieci.
 2. Sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy.

 

 

Rozdział 4

 

WYCHOWANIE FIZYCZNE, SPORT I TURYSTYKA

 

 • 10

 

 1. W przedszkolu codziennie prowadzi się ćwiczenia poranne, co najmniej 2 razy w tygodniu zestawy zabaw ruchowych , pojedyncze zabawy ruchowe w ciągu dnia, codzienne spacery i zabawy na świeżym powietrzu.
 2. Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do wieku dzieci i ich sprawności fizycznej.
 3. Dziecko skarżące się na dolegliwości zdrowotne nie bierze udziału w zajęciach ruchowych, o czym należy poinformować rodziców (prawnych opiekunów).
 4. Ćwiczenia i zabawy ruchowe prowadzone są z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo dzieci.
 5. Stan techniczny urządzeń oraz sprzętu gimnastycznego sprawdza się przed każdymi zajęciami.
 6. Nauczyciele zapoznają dzieci z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń ( w tym pokaz sposobu wykonania) oraz uczestniczenia w grach i zabawach.
 7. Podczas pobytu na placu zabaw, dzieci mogą korzystać ze sprzętu terenowego pod opieką nauczyciela lub osoby wspomagającej w opiece nad dziećmi.
 8. Podczas pobytu na placu zabaw furtka wejściowa jest zamknięta w sposób uniemożliwiający dziecku wyjście na zewnętrz.
 9. Dyrektor przedszkola lub upoważniona osoba prowadzi rejestr wyjść grupowych poza teren przedszkola.
 10. Do rejestru wpisuje się wszystkie wyjścia z dziećmi poza teren przedszkola, dla których nie założono karty wycieczki, w tym spacery i krótkie, piesze wycieczki realizowane w ramach zajęć dydaktycznych na potrzeby tematu kompleksowego lub projektu np. na pocztę, do parku, do biblioteki.

 

 • 11

 

 1. Ilość osób opiekujących się grupą podczas wyjść poza teren przedszkola, innych niż wycieczka odnotowana w karcie wycieczki to nie mniej niż 1 osoba na 15 dzieci.
 2. Przed wyjściem z budynku przedszkola oraz po powrocie nauczyciel przelicza dzieci.
 3. Jeżeli miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia, lub stan znajdujących się w nim urządzeń technicznych może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa dzieci, nauczyciel  obowiązany jest nie dopuścić do zajęć lub przerwać je, wyprowadzając  dzieci z miejsca  zagrożenia  oraz powiadomić o tym niezwłocznie dyrektora.

 

 • 12

 

 1. Przedszkole może organizować krajoznawstwo i turystykę, których celem jest:
 • poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii;
 • poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;
 • wspomaganie rodziny i przedszkola w procesie wychowania;
 • upowszechnianie wśród dzieci zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody;
 • upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej;
 • poprawę stanu zdrowia dzieci pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie;
 • przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej;
 • poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 1. Krajoznawstwo i turystyka może być organizowane w formie:
 • wycieczek przedmiotowych – związanych  z realizacją programu wychowania przedszkolnego;
 • krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od dzieci przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce.
 1. Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności. Wycieczki mogą być jednodniowe, na terenie kraju.
 1. Każdą wycieczkę wyjazdową i dłuższą pieszą lub krótką, ale do miejsc zbiorowego pobytu np. kino, teatr zgłasza się dyrektorowi na druku „Karta wycieczki”
 2. Do karty wycieczki dołącza się listę dzieci biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko wychowanka oraz telefon rodzica lub rodziców dziecka. Listę dzieci podpisuje dyrektor przedszkola.
 3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor przedszkola, zatwierdzając kartę wycieczki.
 4. Liczba przewożonych osób w autokarze nie może być większa niż liczba miejsc w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 5. Dyrektor wyznacza kierownika oraz opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
 6. Przy organizacji wycieczek liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece przedszkola, a także specyfikę zajęć i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
 7. Kierownik wycieczki w szczególności:
 • opracowuje program;
 • zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
 • zapoznaje dzieci i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
 • określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom;
 • nadzoruje zaopatrzenie dzieci i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
 • organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie dla dzieci i opiekunów wycieczki;
 • dokonuje podziału zadań wśród dzieci;
 • dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
 • dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora przedszkola i rodziców, w formie ustnej.
 1. Opiekun w szczególności:
 • sprawuje opiekę nad powierzonymi mu wychowankami;
 • współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania regulaminu wycieczek;
 • sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
 • nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych dzieciom;
 • wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 1. Opiekun wycieczki w szczególności sprawdza stan liczbowy dzieci przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, przejazdu, zwiedzania oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 2. Uczestnicy wycieczek podlegają dobrowolnemu (decyzja rodziców) ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 3. Kierownik wycieczki, za zgodą dyrektora przedszkola może pełnić także funkcje opiekuna wycieczki.
 4. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.

Rozdział 5

ZASADY   SPRWOWANIA  OPIEKI

ORAZ PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA

 

 • 13
 1. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo fizyczne oraz psychiczne.
 2. Bezpieczeństwo psychiczne zapewnia się poprzez:
 • Ciepło, okazywanie jak ważne jest dziecko;
 • Okazywanie zaufania i aktywne słuchanie;
 • Poświęcanie dziecku jak najwięcej czasu;
 • Indywidualne postrzeganie jego potrzeb i możliwości;
 • Okazywanie wiary w możliwości, budowanie poczucia wartości;
 • Chwalenie, nagradzanie i docenianie dziecka za zaangażowanie się i wysiłek;
 • Zapewnienie dziecka, że może liczyć na wsparcie i pomoc w każdej sytuacji ;
 • Równe prawa i obowiązki dla wszystkich dzieci;
 1. W relacjach z dzieckiem ważna jest:
 • Kontrolowana swoboda w działaniach i poznawaniu świata przez dziecko;
 • Wiedza, co dziecko lubi, a czego nie lubi, co sprawia mu radość, a czego się boi ;
 • Nauka samodzielności;
 • Prawa i obowiązki dziecka ;
 • Granice i jasne zasady;

 

 • 14
 1. W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa dzieciom przedszkole określa następujące zasady postępowania, w tym zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:
 • Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne dziecka od momentu jego wprowadzenia do sali przez osobę przyprowadzającą do przedszkola;
 • Nie wolno nauczycielowi pozostawiać dzieci w sali bez opieki. W sytuacji koniecznej np. wyjście do toalety zapewnia opiekę innego pracownika przedszkola, np. pomocy nauczyciela lub woźnej oddziałowej;
 • Nauczyciel usuwa z otoczenia dziecka niebezpieczne przedmioty, a o ewentualnym zagrożeniu bezpieczeństwa zawiadamia natychmiast dyrektora przedszkola;
 • W trakcie korzystania z przyborów np. nożyczek, sztućców itp. nauczyciel w szczególności czuwa nad sposobem korzystania z nich przez dzieci;
 • Dzieci zabiera nauczyciel z grupy połączonej do swojej sali zgodnie z tygodniowym planem pracy,
 • Grupy są łączone po zakończeniu pracy przez nauczyciela o godzinie ustalonej      w tygodniowym planie pracy, nie wcześniej lub w przypadku nieobecności nauczyciela;
 • W czasie pracy nauczyciel zajmuje się wyłącznie statutowymi obowiązkami, w szczególności czuwaniem nad bezpieczeństwem dzieci. Nie załatwia wtedy innych spraw, m.in. nie prowadzi rozmów telefonicznych, nie wypełnia dokumentacji;
 1. O zdarzeniach związanych ze zdrowiem i bezpieczeństwem dzieci nauczyciel zawiadamia natychmiast dyrektora oraz rodzica dziecka;
 2. Dziecko wydaje nauczyciel rodzicom lub osobie pełnoletniej, która została pisemnie upoważniona do odbioru dziecka. Upoważnienie w formie pisemnej zawiera: nazwisko i imię osoby upoważnionej, adres zamieszkania oraz serię i numer dowodu osobistego.
 3. Nauczyciel ma obowiązek osobiście sprawdzić kto odbiera dziecko z przedszkola lub za pośrednictwem innego pracownika przedszkola;
 4. Specjaliści oraz instruktorzy zajęć dodatkowych odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci powierzone ich opiece na zasadach określonych dla nauczycieli i opisanych powyżej. Podczas wyjść poza budynek przedszkola mogą wspomagać nauczycieli w opiece nad grupą przedszkolną.
 5. Pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa wspomaga nauczyciela w zapewnieniu opieki i bezpieczeństwa dzieciom podczas wszystkich godzin wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 6. Rodzice są zobowiązani do przyprowadzenia zdrowego dziecka i osobistego, bezpośredniego oddania dziecka pod opiekę nauczyciela. W sytuacji widocznych oznak chorobowych u dziecka, nauczyciel może poprosić o zabranie dziecka z przedszkola w celu leczenia lub o dostarczenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że dziecko może uczęszczać do przedszkola.
 7. Rodzice nie mogą zajmować nauczycieli dłuższą rozmową, podczas, gdy ten sprawuje opiekę nad innymi dziećmi.
 8. Dziecko uważa się za odebrane przez rodziców lub upoważnione osoby w momencie ustnej informacji przekazanej nauczycielowi o odbiorze dziecka i po jego wyjściu do szatni. Od tego momentu opiekę i odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci przejmują rodzice lub inne osoby odbierające dziecko.
 9. Nauczyciel może odmówić wydania dziecka osobie upoważnionej do odbioru w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał, że nie może on zapewnić dziecku bezpieczeństwa ( jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających).
 10. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godz. 7.00 a odbieranie trwa do godz.17.30
 11. Zobowiązuje się rodziców do opuszczenia terenu przedszkola po odebraniu dzieci. Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia na przedszkolnym placu zabaw z udziałem dzieci po ich odebraniu przez rodziców lub upoważnione osoby.

Rozdział 6

ZACHOWANIA TRUDNE U DZIECI

 • 15
 1. Nauczyciele tworzą klimat wychowawczy zapewniający bezpieczeństwo psychiczne – każde dziecko wie, że może podejść porozmawiać z nauczycielem, zgłosić problem;
 2. Przedszkole ma ustalony katalog wartości wyznaczający planową pracę wychowawczą kadry pedagogicznej tj. prawda, piękno, szacunek, współdziałanie, akceptacja i tolerancja, odpowiedzialność, przyjaźń, miłość, zdrowie, przyroda, ojczyzna.
 3. Nauczyciele poprzez tematy kompleksowe i sytuacje wychowawcze wyjaśniają wartości, uczą ich rozumienia i stosowania. Dzieci uczestniczą w ocenie zachowań bohaterów literackich i teatralnych, uzasadniają swoje oceny;
 4. Proces wychowawczy wspomagany jest tekstami literackimi, bajko terapią i formami teatralnymi.
 5. Nauczyciele poprzez zabawy kształtują inteligencję emocjonalną w zakresie rozpoznawania emocji i radzenia sobie z nimi, kształtują świadomość siebie – swoich zainteresowań, upodobań, woli, wzmacniają samoocenę, uczą zasad bycia w grupie, zachęcają do wyzwań i podejmowania zadań.
 6. W grupach przedszkolnych na początku roku szkolnego zawiera się umowy dotyczące zachowania – wspólnie z dziećmi wypracowuje się kodeksy grupowe, które są znane dzieciom i przez nich akceptowane;
 7. Nauczyciele nadzorują relacje fizyczne i psychiczne pomiędzy dziećmi, natychmiast reagują w sytuacji dostrzeżonej nieprawidłowości;
 8. Nauczyciele stosują metody wychowawcze zapewniające oczekiwane rezultaty oraz niwelowanie zachowań niepożądanych:
 • własnego przykładu;
 • wzory wychowawcze z literatury, teatralne;
 • Bajko terapia – schematy zachowań, sposoby rozwiązywania problemów, relaksacja;
 • Organizowanie doświadczeń uczących poprawnych relacji społecznych, w tym uczą się współpracy w parach i małych grupach;
 • System nagród i kar;
 • Komunikaty typu „ja” (nazwanie zachowania, emocje, potrzeba, prośba);
 • Techniki asertywne;
 • Aktywne słuchanie;

 

 • 16

 

 1. Na początku każdego roku szkolnego na zebraniu rodzice są informowani o ww. działaniach wychowawczych przedszkola, mają możliwość dialogu na temat planowego procesu wychowawczego w przedszkolu.
 • 17
 1. W sytuacji zachowań niezgodnych z ustaleniami kodeksu, zachowań agresywnych dziecka podejmuje się następujące działania:
 • Rozmowa z dzieckiem – opisanie zachowania, odwołanie do kodeksu grupowego w celu ustalenia poprawnego zachowania, uzyskanie od dziecka informacji o zrozumieniu przebiegu rozmowy i oczekiwań nauczyciela;
 • Doprowadzenie do rozwiązania konfliktu między dziećmi poprzez wspólny opis zdarzenia przez obydwie strony, nazwanie wzajemnych emocji, negocjowanie rozwiązania;
 • Jeśli zachowanie wychowanka wiąże się z uszkodzeniem ciała innego dziecka, poinformowanie rodziców dziecka poszkodowanego, rozmowa z rodzicami dziecka będącego sprawcą, zgłoszenie sytuacji dyrektorowi;
 • Obserwacja zachowania dziecka przez nauczyciela w celu egzekwowania ustaleń i zapewnienia bezpieczeństwa innym dzieciom;
 • Obserwacja zachowania dziecka, sytuacji wychowawczej w grupie przez psychologa (w sytuacji powtarzających się sytuacji kryzysowych);
 • Ustalenie przyczyny powtarzających się zachowań niepożądanych, w tym agresywnych dziecka we współpracy z rodzicami, psychologiem i dyrektorem;
 • Podjęcie ustaleń z rodzicami dziecka agresywnego zmierzające do niwelowania zachowań trudnych we współpracy z psychologiem, ewentualnie dyrektorem;
 • Założenie karty indywidualnych zachowań, jeśli sytuacje trudne (agresja, nieposłuszeństwo) powtarzają się – motywowanie do zachowań pożądanych.
 1. Rodzice są zobowiązani do niezwłocznego informowania nauczyciela o niepokojących zdarzeniach dotyczących ich dziecka, które zdaniem rodziców miały miejsce w przedszkolu, w celu wyjaśnienia i podjęcia działań. W rozwiązywaniu sytuacji trudnych nauczyciele współpracują z rodzicami, psychologiem oraz
 2. Nauczyciele nie przekazują informacji o dzieciach, w tym o zachowaniach niepożądanych dziecka innym rodzicom i osobom postronnym.

 

 

 

Rozdział 7

WYPADKI OSÓB POZOSTAJĄCYCH POD OPIEKĄ PRZEDSZKOLA

 

 • 18
 1. Pracownik przedszkola, który pierwszy zauważył wypadek, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, zawiadamia dyrektora, następnie sprowadza fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.
 2. O każdym wypadku dziecka zawiadamia się niezwłocznie:
 • Dyrektora;
 • rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego;
 • pracownika służby BHP;
 • organ prowadzący;
 • radę rodziców;
 • O wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym zawiadamia się niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty;
 • O wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia, zawiadamia się niezwłoczne inspektora sanitarnego.
 1. Zawiadomień, o których mowa w punktach 2)-7), dokonuje dyrektor, nauczyciel bądź upoważniony przez niego pracownik przedszkola.
 2. Do czasu rozpoczęcia pracy przez zespół powypadkowy, zwany dalej „zespołem”, dyrektor zabezpiecza miejsce wypadku, wykluczając dopuszczenie osób niepowołanych.
 3. Czynności związane z zabezpieczeniem miejsca wypadku wykonuje dyrektor lub inny upoważniony pracownik przedszkola.
 • 19

 

 1. Członków zespołu powołuje dyrektor.
 2. Zespół przeprowadza postępowanie powypadkowe i sporządza dokumentację powypadkową, w tym protokół powypadkowy w ciągu 21 dni od zakończenia postępowania powypadkowego
 3. W uzasadnionych przypadkach protokół powypadkowy może być sporządzony w terminie późniejszym.
 4. W skład zespołu wchodzą: pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy.
 5. Jeżeli z jakichkolwiek powodów nie jest możliwy udział w pracach zespołu jednej z osób, o której mowa w punkcie 8, dyrektor powołuje w jej miejsce innego pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie BHP.
 6. Jeżeli w pracach zespołu nie mogą uczestniczyć wszystkie osoby wymienione w punkcie 8, w skład zespołu wchodzą: dyrektor oraz pracownik przedszkola przeszkolony w zakresie BHP.
 7. W pracach zespołu może uczestniczyć przedstawiciel: organu prowadzącego, kuratora oświaty lub rady rodziców.
 8. Przewodniczącym zespołu jest pracownik służby BHP lub społeczny inspektor pracy. Jeżeli w zespole nie mogą uczestniczyć wymienione osoby, przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor spośród pracowników przedszkola.
 9. W sprawach spornych członek zespołu, który nie zgadza się ze stanowiskiem przewodniczącego, może złożyć zdanie odrębne, które odnotowuje się w protokole powypadkowym.
 10. Przewodniczący zespołu poucza poszkodowanego lub reprezentujące go osoby o przysługujących im prawach w toku postępowania powypadkowego.
 11. Z treścią protokołu powypadkowego i innymi materiałami postępowania powypadkowego zaznajamia się:
  • poszkodowanego pełnoletniego,
  • rodziców (opiekunów) poszkodowanego małoletniego.
 12. Protokół powypadkowy doręcza się osobom uprawnionym do zaznajomienia z materiałami postępowania powypadkowego.
 13. Jeden egzemplarz protokołu powypadkowego pozostaje w przedszkolu.
 14. Organowi prowadzącemu i kuratorowi oświaty protokół powypadkowy doręcza się na ich wniosek.
 15. Protokół powypadkowy podpisują: członkowie zespołu oraz dyrektor.
 16. W ciągu 7 dni od dnia doręczenia protokołu powypadkowego osoby, o których mowa w punkcie 15. mogą złożyć zastrzeżenia do ustaleń protokołu. Zastrzeżenia składa się ustnie lub pisemnie przewodniczącemu zespołu.
 17. Zastrzeżenia rozpatruje organ prowadzący przedszkole.
 18. Zastrzeżenia mogą dotyczyć w szczególności:
  • niewykorzystania wszystkich środków dowodowych niezbędnych dla ustalenia stanu faktycznego;
  • sprzeczności istotnych ustaleń protokołu z zebranym materiałem dowodowym.
 19. Po rozpatrzeniu zastrzeżeń organ prowadzący przedszkole może:
  • zlecić dotychczasowemu zespołowi wyjaśnienie ustaleń protokołu lub przeprowadzenie określonych czynności dowodowych;
  • powołać nowy zespół celem ponownego przeprowadzenia postępowania powypadkowego.
 20. Rejestr wypadków prowadzi dyrektor.
 21. Dyrektor omawia z pracownikami przedszkola okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im.

Rozdział 8

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

 • 20
 1. Nauczyciele prowadzą edukację dla bezpieczeństwa poprzez realizacje tematów kompleksowych, bajko terapię oraz w innych planowych i okolicznościowych sytuacjach edukacyjnych.
 2. Zdrowie fizyczne – nauczyciele dążą do poznania, akceptacji i przestrzegania przez dzieci zasad:
 • korzystania ze sprzętu sportowego oraz przyborów, narzędzi i sztućców;
 • korzystania z zabawek i urządzeń na placu zabaw;
 • w zakresie konieczności powiadomienia nauczyciela o uszkodzonych zabawkach i sprzęcie;
 • poruszania się po pomieszczeniach przedszkolnych;
 • zachowania się w miejscach publicznych np. w parku, na ulicy;
 • w zakresie zakazu zabawy lekarstwami i środkami chemicznymi;
 • w zakresie zakazu samowolnego korzystania z urządzeń elektrycznych i ognia;
 • w zakresie zakazu zabawy na jezdni;
 • w zakresie  zakazu samowolnego oddalania się;
 • w zakresie zakazu bawienia się nieznanymi lub znalezionymi przedmiotami;
 • w zakresie zakazu bawienia się na zamarzniętych naturalnych zbiornikach wodnych;
 • w zakresie zakazu kąpania się bez nadzoru dorosłych;
 • w zakresie zakazu zbliżania się do maszyn i urządzeń np. rolniczych, budowlanych;
 • zachowanie ostrożności wobec nieznanych zwierząt i roślin;
 • zachowanie ostrożności wobec nieznajomych;
 • zachowania się w sytuacjach trudnych np. zgubienie się w tłumie.

 

 

 

 

 

Rozdział 9

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY

 

 • 21

 

 1. Procedura „Niebieskie Karty” obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
 2. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.
 3. Procedurę „Niebieskie Karty” oraz wzory formularzy „Niebieska Karta” określa

Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nakłada obowiązek prowadzenia procedury „Niebieskiej Karty” także na przedstawicieli oświaty.

 

 • 22

 

 1. Procedura wszczynana jest w sytuacji, gdy dany podmiot w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych powziął podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy rodzinie.
 2. Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularzy Niebieska Karta — „A” i „B”
 3. Formularz „A” w terminie 7 dni jest przekazywany do przewodniczącego gminnego zespołu interdyscyplinarnego, kopia pozostaje w przedszkolu.
 4. W ramach procedury w skład zespołu interdyscyplinarnego oraz grupy roboczej wchodzi przedstawiciel przedszkola.
 5. Formularz „B” jest przekazywany członkowi rodziny osoby  objętej przemocą, jeśli nie jest ona  podejrzana o sprawstwo przemocy. Formularz „B” jest dokumentem dla osób pokrzywdzonych, zawierającym definicję przemocy, praw człowieka, informację o miejscach gdzie można uzyskać pomoc.
 6. W sytuacji krzywdzenia dziecka zdarzyć się może, że to oboje rodzice stosują wobec niego przemoc, a osoba małoletnia nie będzie miała innej najbliższej rodziny, której będzie można formularz „B” przekazać. Dziecko może nie mieć pełnoletniego rodzeństwa, a dziadkowie mogą nie żyć, bądź mieszkać bardzo daleko. W takiej sytuacji należy powiadomić sąd rodzinny i nieletnich o wgląd w sytuację rodzinną dziecka, a formularz „B” pozostanie u rozpoczynającego procedurę do czasu rozstrzygnięcia sytuacji dziecka.
 7. Rozmowę z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, przeprowadza się w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi i poszanowanie godności tej osoby oraz zapewniających jej bezpieczeństwo.
 8. Jeżeli osobą doznającą przemocy jest dziecko, to czynności w ramach procedury „Niebieskiej Karty” przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. W sytuacji, gdy to rodzice, opiekun prawny lub faktyczny są podejrzani o stosowanie przemocy wobec dziecka, te czynności przeprowadza się w obecności pełnoletniej osoby najbliższej (w rozumieniu art. 115 § 11 kk) czyli np. dziadków, pradziadków oraz rodzeństwa (w miarę możliwości również w obecności psychologa).

 

 • 23

 

  1. Dyrektor przedszkola udziela osobie pokrzywdzonej (lub podejrzanej o krzywdzenie) kompleksowych informacji o:
 • możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej, oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie;
 • możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie;
 • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;
 • diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci;
 • udziela kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
  1. Dalsze czynności są prowadzone i dokumentowane przez zespół interdyscyplinarny.

 

 

 

 

 

Rozdział 10

Bezpieczeństwo w łazienkach i na terenie przedszkola

 

 

 1. Dzieci wychodzące do łazienki zawsze powinny mieć opiekę dorosłego – nauczyciel, woźna, szatniarka lub dozorczyni.
 2. Drzwi wyjściowe boczne ( prowadzące do kuchni) powinny być zamknięte.
 3. Osoby które chcą przewietrzyć pomieszczenia kuchenne i otwierają drzwi boczne, zewnętrzne muszą dopilnować zamknięcia bramki z siatki

oddzielającej  salę  od schodów.

4.Na ogrodzie dzieci przebywają pod stałą opieką nauczycieli. Nauczyciel nie wychodzi w tym czasie, aby załatwić inne sprawy, odebrać telefon lub

prowadzić prywatną rozmowę. Obowiązkiem nauczyciela jest nadzorowanie całego ogrodu i pilnowanie, aby dzieci były bezpieczne pod względem

fizycznym i emocjonalnym.

 

 

Zapoznałam /em się

 

 

 

Rozmiar czcionki
Kontrast